مقاله ابعاد و مولفه هاي نظام مديريت مدرسه محوري و ارايه مدل مفهومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۴۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: ابعاد و مولفه هاي نظام مديريت مدرسه محوري و ارايه مدل مفهومي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدرسه محوري
مقاله مديريت مدرسه محوري
مقاله تصميم گيري
مقاله کنترل و نظارت
مقاله ارزيابي عملکرد و پاداش
مقاله تفويض اختيار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانيان رمضان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف شناسايي ابعاد و مولفه هاي نظام مديريت مدرسه محوري و ارايه چارچوب مناسب اجرا گرديده است. جامعه آماري اين تحقيق کليه مديران، معاونان و معلمان مدارس شهر تهران (۹۵۹۰۵ نفر) و نمونه آماري به کمک جدول تعيين حجم نمونه مورگان و با روش تصادفي طبقه اي (۱۰۹۳ نفر) مي باشند، ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه است که بعد از تعيين روايي و محاسبه پايايي آن (۰٫۹۳) اجرا گرديد. داده ها به کمک آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل گرديد. نتايج به دست آمده از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد که ابعاد و مولفه هاي نظام مديريت مدرسه محوري عبارتانداز: فرضيه اول. در بعد تصميم گيري شامل مولفه هاي، پذيرش متقابل، مشارکت، مشارکت اکثريت آرا، آموزش نيروي انساني. فرضيه دوم. در بعد کنترل و نظارت شامل مولفه هاي، خودکنترلي، پاسخگويي فرد در برابر جمع، نظارت و پاسخگويي جمع به جمع و نظارت عالي اداره هاي آموزش و پرورش. فرضيه سوم. در بعد ارزيابي عملکرد و پاداش عوامل انساني شامل مولفه هاي، ويژگيهاي اخلاقي، شخصيتي، مهارتهاي مديريتي و ارتباطي منابع انساني، تحصيلات رسمي، مهارتهاي فني و دوره هاي آموزشي است.
همچنين نتايج به دست آمده از مصاحبه با متخصصان و صاحب نظران مديريت آموزشي نشان مي دهد که مهمترين نظريه هايي که به کارگيري آنها در آموزش و پرورش زمينه استقرار نظام مديريت مدرسه محوري را فراهم مي آورد شامل: نظريه فراشناختي، نظريه مديريت مشارکتي، نظريه آموزش مجازي، نظريه سازمان يادگيرنده، نظريه مديريت کيفيت جامع و نظريه توانمندسازي نيروي انساني هستند.
پژوهشگر با توجه به نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر و تجربيات عملي مدل مفهومي را براي استقرار نظام مديريت مدرسه محور در آموزش و پرورش کشور به مديران نظام آموزشي پيشنهاد كرده است.