مقاله ابعاد پداگوژيك دانشگاه مجازي به منظور ارايه يك مدل مناسب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ابعاد پداگوژيك دانشگاه مجازي به منظور ارايه يك مدل مناسب
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پداگوژي
مقاله مدل پداگوژيك
مقاله دانشگاه مجازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري پريوش
جناب آقای / سرکار خانم: سعيديان نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نقش بسيار مهم زيرساخت پداگوژي در تحقق اهداف و رسالتهاي دانشگاه مجازي، پژوهش حاضر با هدف ارايه مدلي به منظور كاربست ابعاد پداگوژيك دانشگاه مجازي در كشور به روش توصيفي ـ پيمايشي انجام شده است. براي تحقق هدف كلي، ابتدا ۹۶ بعد و مولفه پداگوژي مجازي از طريق مطالعه منابع مربوط استخراج شد كه پس از نظرسنجي به ۸۸ مولفه كاهش يافت و مدل پيشنهادي مشتمل بر پنج بخش اصلي تدوين شد. براي تعيين ميزان تناسب مدل پيشنهادي، پرسشنامه اي در مقياس ليكرت مشتمل بر پنج بخش اساسي تهيه گرديد.
جامعه آماري اين پژوهش را کليه اعضاي هيات علمي متخصص و صاحب نظر دانشگاهها (آزاد اسلامي و دولتي) در زمينه فناوري و فناوري اطلاعات و ارتباطات و آموزش مجازي و يا حداقل آشنا با اين زمينه ها با رشته هاي علوم انساني، فني ـ مهندسي و پزشکي در شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان و تبريز تشکيل داده است. به منظور تعيين مدل مناسب پيشنهادي پرسشنامه روي يک نمونه آماري متشکل از ۱۱۱ نفر از افراد جامعه آماري اجرا شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار و واريانس) و آمار استنباطي (آزمون t  تك نمونه اي) و همچنين از تحليل عاملي استفاده گرديد. اهم يافته هاي اين پژوهش از اين قرارند: ۱ـ تدوين مدل پيشنهادي به منظور زيرساخت پداگوژيك دانشگاه مجازي مشتمل بر پنج بخش اساسي ۲ـ تعيين تناسب دروني (روايي سازه) مولفه هاي مدل پيشنهادي از طريق تحليل عاملي و استفاده از ميانگين و آزمون t براي تعيين تناسب شماي كلي مدل، بدين ترتيب كه بخش فلسفه و اهداف با ارزش ويژه ۵۱۷/۴، مباني نظري با ارزش ويژه ۵۷۸/۳، مراحل اجرايي با ارزش ويژه ۲۰۸/۴، و نظام ارزشيابي از مدل با ارزش ويژه ۰۸۴/۲، در اكثر موارد تناسب دروني (روايي سازه) بالايي را نشان دادند. همچنين فلسفه و اهداف با ميانگين ۱۸/۴، مباني نظري با ميانگين ۰۲۱/۴، مراحل اجرايي با ميانگين ۴۰/۴، و نظام ارزشيابي از مدل با ميانگين ۳۶/۴، در مقايسه با ميانگين ثابت ۳ مورد تاييد بسيار بالاتر از ميانگين مقياس پاسخگويي قرار گرفت. ولي در مورد بخش سوم مدل يعني چارچوب ادراكي (مولفه ها و زيرمولفه هاي پداگوژيك) در تحليل عاملي مرتبه اول ۲۴ عامل استخراج گرديد كه چون تعداد آنها زياد بود تحليل عاملي مرتبه دوم صورت گرفت كه در نتيجه آن ۵ عامل استخراج شد و از ۸۸ زيرمولفه، ۹ زيرمولفه به دليل اينكه بر بيش از يك عامل بار مشابه داشتند حذف گرديدند و تعداد ۷۹ زيرمولفه باقي ماند كه در ۵ عامل  (بعد پداگوژيك) توزيع گرديدند. بدين ترتيب مدل پيشنهادي اوليه در چهار بخش فلسفه و اهداف، مباني نظري، مراحل اجرايي و نظام ارزشيابي از مدل تاييد شد، ولي در بخش چارچوب ادراكي تركيب زيرمولفه ها و مولفه ها تغيير يافت و مدل نهايي به دست آمد. در نهايت مدل پيشنهادي با ميانگين ۰۲/۴ در مقايسه با ميانگين مقياس كه ۳ در نظر گرفته شد و مقدار، t=15.313 که در سطح P<0.001 معنادار مي باشد، مورد تاييد بالاتر از متوسط مقياس پاسخگويي قرار گرفت.