مقاله ابعاد کيفيت خدمات در صنعت بانکداري: برازش مدل کيفيت خدمات گرنروز در بانکهاي پاسارگاد شمال غرب کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۳۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: ابعاد کيفيت خدمات در صنعت بانکداري: برازش مدل کيفيت خدمات گرنروز در بانکهاي پاسارگاد شمال غرب کشور
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت کارکردي
مقاله کيفيت فني
مقاله تصوير ذهني
مقاله ادراک کيفيت خدمات
مقاله ليزرل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايران زاده سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: عماري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مستقيم بخشايش سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش تعيين ابعاد کيفيت خدمات در صنعت بانک داري ايران است. براي اين منظور، مدل کيفيت خدمات گرونروز با داده هاي جمع آوري شده از جامعه آماري پژوهش، برازش داده شده است.
گرايش اصلي اين پژوهش، کاربردي و استراتژي آن علي است. براي جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش، مشتريان حساب هاي جاري بانک هاي پاسارگاد در شمال غرب کشور است که يک نمونه ۲۷۸ نفري از مشتريان اين بانک ها که بصورت خوشه اي انتخاب شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند.
بعد از انجام تحليل عاملي تاييدي و رسم نمودار مسير بوسيله نرم افزار ليزرل، مشخص شد که متغير کيفيت کارکردي خدمات روي تصوير ذهني و ادراک کيفيت خدمات، تاثير مستقيم معني داري دارد. همچنين، کيفيت فني خدمات بر تصوير ذهني و ادراک از کيفيت خدمات تاثير مستقيم معني داري دارد و نهايتا، تاثير مستقيم ادراک کيفيت خدمات روي رضايت مشتري نيز به اثبات رسيد.