مقاله ابهام در دستگاه تناسلي بيروني و چالش هاي گزينش جنسيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: ابهام در دستگاه تناسلي بيروني و چالش هاي گزينش جنسيت
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابهام در دستگاه تناسلي بيروني
مقاله جراحي ترميمي
مقاله گزينش جنسيت
مقاله هويت جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: شهريور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ابهام در دستگاه تناسلي بيروني نوزادان از اورژانس هاي پزشكي به شمار مي آيد و تلاش مي شود گزينش جنسيت و جراحي هاي ترميمي هر چه زودتر انجام شود؛ ولي در نمونه هاي زيادي، ميان جنسيت برگزيده شده براي نوزاد و هويت جنسي بروز يافته در سال هاي آتي، ناهماهنگي ديده شده است. از آنجا که تناقض بين دستگاه تناسلي و هويت جنسي پيامدهاي گسترده اي به دنبال دارد، نياز است برآيند روش هاي درماني کنوني بازنگري گردد؛ لذا هدف اين پژوهش، بررسي يافته هاي کنوني درباره اين مساله است.
روش بررسي: يافته ها با جستجو در پايگاه هاي آگاهي رساني شامل National Library of Medicine (Medline)،Scopus  و Psyclic و پايگاه اطلاعات علمي جهاددانشگاهي (SID) و بررسي نوشته هاي در دسترس، گردآوري و ارايه شده اند. براي آغاز جستجو هيچگونه دامنه زماني در نظر گرفته نشد و روند به روزشدن آن تا شهريور ۱۳۸۸- آگوست ۲۰۰۹ پي گيري شد.
نتايج: در شمار چشمگيري از موارد ابهام در دستگاه تناسلي بيروني، جنسيتي كه به دست گروه پزشكي و با جراحي هاي ترميمي براي آنها برگزيده شده، با هويت جنسي كه در سال هاي پس از آن و به ويژه در نوجواني، بلوغ و بزرگسالي، در آنها آشكار شده، هماهنگ نبوده است. گروه عمده اي از آنها در بزرگسالي برابر با جنسيتي كه برايشان انتخاب شده بود، زندگي نمي كنند و حتي گروهي دوباره جنسيت خود را با جراحي تغيير مي دهند تا با هويت جنسي كنوني آنها سازگار گردد. شمار زيادي از آنها درباره درمان هايي كه در كودكي برايشان انجام شده است به دادخواهي پرداخته اند. آنها اين شيوه درمان را نادرست، قيم مآبانه و ناسازگار با اخلاق پزشكي و حقوق انساني مي دانند.
نتيجه گيري: دانش كنوني ما درباره پيچيدگي هاي تمايز جنسي و تكامل هويت، نقش و گرايش جنسي با كاستيها و ناشناخته هاي زيادي روبه رو است. چارچوب كنوني براي درمان نوزادان دچار ابهام در دستگاه تناسلي بيروني نياز به بازنگري ريشه اي دارد. بهتر است گزينش جنسيت و جراحي تا آشكارشدن هويت جنسي كودكان و تا هنگاميكه خودشان بتوانند براي جنسيت خود تصميم گيري قانوني نمايند، به تعويق انداخته شود.