سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی یوسفی – کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

چکیده:

مزایای گازطبیعی نسبت به سایر سوخ ت ها، اهمیت و تقاضای روز افزون آن را در سا لهای اخیر موجب شده، و این درحالی است که بازار این محصول در زمینه هایی چون قیم تگذاری و مسائل مربوط به آن، حمل و نقل، ریسک و امنیت سرمای هگذاری و نیز انحصار شرک تها، با مشکلاتی روبروست. این مسائل که هر دو طرف بازار، عرضه و تقاضا، را متأ ثر کرده ، اهمیت بررسی تشکیل(ضرورت و چگونگی ) و نحو ه ی ادار هی اتحادیه یا سازمانی عرض هکننده را نشان می دهد . در این مقال ه، پس از بیان ضرورت تشکیل این اتحادیه و ویژگی های آن، با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، کاندیداهای احتمالی عضویت در آن رتبه بندی شد هاند. سپس چهارکشور روسیه، قطر، جمهوری اسلامی ایران و نروژ، به عنوان اعضای اولیه و هسته ی مرکزی اتحادیه(گروه اول ) پیشنهاد شد هاند و سایر کشورها در ۵ گروه دیگر دسته بندی شد هاند. نهایتاً با بیان نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات احتمالی و باز ی های پیش رو ، دورنمایی از آینده ی آن ارائه شده است.