مقاله اتخاذ رهيافت اطلاعات محور با كاربرد روش رگرسيون لجستيك براي مدل سازي توسعه شهري گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۸۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: اتخاذ رهيافت اطلاعات محور با كاربرد روش رگرسيون لجستيك براي مدل سازي توسعه شهري گرگان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي رشد شهري
مقاله رگرسيون لجستيك
مقاله همبستگي چندگانه
مقاله گرگان
مقاله ROC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامياب حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان ماهيني عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: غلامعلي فرد مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منـظور مدل سـازي توسعه شهري براي شـهر گـرگان طي دوره زمـاني۱۹۸۷- ۲۰۰۱ از روش مدل سازي رگرسيون لجستيك كه از روش هاي برآورد تجربي است استفاده شد. براي انجام اين عمل از سه گروه متغير مستقل شامل متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، بيوفيزيكي و كاربري زمين استفاده شد. براي حذف متغيرهاي همبسته، كوواريانس بين متغيرها مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به نتايج تحليل، متغيرهاي فاصله از مناطق اداري، رفاهي و مناطق شهري به دليل كوواريانس بيش از ۹/۰ از بين متغيرها حذف شد. براي بررسي صحت مدل سازي و ارزيابي متغيرها در مرحله حساسيت سنجي مدل به متغيرهاي مستقل از روش ROC استـفاده شـد و ميزان آن براي مدل با داده هاي كامل ۸۷/۰ برآورد شد. با بـهره گيري از تصوير احتمال حاصل از اين مدل كه احتمال تغيير كاربري به كاربري شهري را براي آينده نشان مي دهد، الگوي رشد شهري منطقه مورد مطالعه براي سالهاي ۲۰۱۰، ۲۰۲۰، ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ استخراج شد. براي استخراج اين نقشه ها، مناطق با بالاترين احتمال از تصاوير احتمال جدا شدند. بر اساس حساسيت سنجي مدل به حذف متغيرهاي مستقل با استفاده از ROC و مقايسه آن با مدل كامل، ميزان اثر ۱۰ متغير مختلف بر رشد شهري گرگان مشخص شد. در بين متغيرهاي مورد استفاده، كاربري هاي كشاورزي و مرتعي موثرترين داده ها براي رشد شهري گرگان در مقايسه با متغيرهاي ديگر بودند كه نشان از آن دارند كاربري هاي فعلي منطقه و بويژه تبديل زمين هاي زراعي و مرتعي نقش مهمي در رشد شهري در گرگان داشته است.