سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اردشیر دیلمی – دا نشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهنام حیدری – دا نشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در زمینه اتصالات خورجینی از ان نظر اهمیت بیشتری دارد که تقریبا محدود به ایران می باشد و در آیین نامه ها و مراجع خارج از کشور، مطالب ویژه این اتصالات کمیاب می باشـد . متاسـفانه تـاکنون تحقیقـاتی محـدود، گـر چـه ارزشمند بر روی این اتصالات انجام شده است . بخشی از این تحقیقات در قالب " پیش نویس ضوابط طراحـی و اجـرای سـاختمانهای اتصال خورجینی " در اختیار متخصصین قرار گرفته است . مطالعه حاضر به بررسی اتصال خورجینی گیردار با صـفحات افقـی، کـه در پیش نویس مذبور توصیه شده اس ت، می پردازد . در این پژوهش به منظور بررسی سختی، شکل پذیری و مقاومـت اتصـال پیشـنهادی مزبور مطابق با آیین نامه AISC 2005 ابتدا مدل اجزای محدود یک نمونه آزمایشگاهی توسط نرم افزار ANSYS ساخته شد و مورد تایید قرار گرفت، و سپس سه ساختمان هشت، شش و چهار طبقه دارای سیستم قاب خمشی با شکل پذیری متوسط در نظـر گرفتـه شده و به طور کامل توسط نرم افزار ETABS مورد تحلیل و طراحی قرار گرفتند . از هر کدام از ساختمانهای مورد مطالعه یک اتصـال مطابق پیش نویس طراحی شد و رفتار تک جهتی و سیکلی آنها به صورت اجزای محدود مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج بدسـت آمـده حاکی از آن است که اتصال مزبور، قابلیت استفاده در قابهای خمشی معمولی را دارا می باشد