سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اردشیر دیلمی – دا نشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهنام حیدری – دا نشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اتصالات خورجینی در مقایسه با اجزاء اصلی سازه از نرمی ( شکل پذیری ) خیلی کمتری برخوردارند . برخـ ی از محققـین کشـور بـا اضافه نمودن ورقهای گیرداری قائم، اتصال خورجینی رایج را تبدیل به یک اتصال گیردار بـا شـکل پـذیری زیـاد جهـت اسـتفاده در ساختمانهای قاب خمشی ویژه نموده اند . جزئیات این اتصال جدید در قالب " پیش نویس ضوابط طراحی و اجرای سـاختمانهای اتصـال خورجینی " د ر اختیار متخصصین قرار گرفته است . در این پژوهش به منظور بررسی سختی، شکل پذیری و مقاومت اتصال پیشـنهادی مطابق با آیین نامه AISC 2005 ابتدا مدل اجزای محدود یک نمونه آزمایشگاهی توسط نرم افزار ANSYS ساخته شد و مورد تایید قرار گرفت، سپس ۳ ساختمان ۸ ، ۶ و ۴ طبقه ب ا قاب خمشی ویژه در نظر گرفته شده و رفتار سیکلی مدل اجزای محدود چند اتصال خمشی جدید از این ساختمانها مورد ارزیابی واقع شد . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که اتصال مورد مطالعه دارای شکل پـذیری و سختی کافی بوده و براحتی بعنوان قاب خمشی با شکل پذیری ویژه مورد استفاده می باشد .