سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباسعلی پورمحمد – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان

چکیده:

موضوع اتصال زمین در شبکه های توزیع از مسائلی است که از بعد فنی و ایمنی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و با عنایت به وضعیت موجود و بعضاً غیر یکنواخت درشرکتهای توزیع بمنظور افزایش ضریب اطمینان کافی در بهره برداری صحیح و ایمن از شبکه ها و جلوگیری از خطرات ناشی ازحفاظت ناقص برای انسانها و تأسیسات ضرورت بررسی اتصال زمین موجود در شبکه های توزیع و رعایت اصول فنی استانداردها احساس می شود ، از اینرو در مقاله حاضر به مطالعة این موضوع پرداخته شده است و ضمن معرفی اجمالی زمین کردن الکتریکیوحفاظتی به چگونگی استفاده از الکترود زمین در اطراف یک پست زمینی توزیع و اقدامات حفاظتی تکمیلی جهت جلوگیری از بوجود آمدن ولتاژ تماس خطرناک در صورت بروز اتصال بدنه در دستگاهها اشاره شده است .
از آنجائیکه شبکه های توزیع ایران عمدتاً از نوعT.Nمی باشند مشخصه های اصلی این سیستم از قبیل مقاومت الکتریکیاتصال به زمین ، سطح مقطع هادی حفاظتی ، خنثی و سایر موارد معرفی گردیده است . در پایان ۱۲ نکته مهم و کاربردی برای رسیدن به شرایط مطلوب جهت سیستم حفاظتی معرفی شده است . از جمله این موارد سطح مقطع هادیهای نول و عدم استفاده از فیوز برای سیم نول، انتخاب سطح مقطع مناسب برای سیم نول وغیره می باشد .