سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق معینی فر – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر اکرامی – استاد- دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین کوکبی – استاد- دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
مهدی عزیزیه – دانشجوی دکتری

چکیده:

فرآیند اتصال فاز مایع گذرا می تواند درتولید اتصالاتی با خواص مکانیکی وفیزیکی قابل توجه و همانند فلز پایه ، بدون نیاز به اعمال فشاربالا درزمان ایجاد اتصال به کاربرده شود. در این تحقیق اتصال سوپر آلیا ژ پایه نیکلی Rene 80 با استفاده از روش TLP بررسی شده است. بدین منظور از یک لایه واسط به ضخامت ۵۰μm و با نام تجاری MBF-20 استفاده شد. عمل اتصال در دمای ۱۱۰۰°C و به زمان های ٣٠ و ٦٠ دقیقه دراتمسفر خلا انجام ش ده است . عمل همگن سازی نمونه های متصل شده در دمای ۱۲۰۶ و به زما ن ها ی ٦٠ و ١٢٠ دقیقه در اتمسفر محافظ آرگون انجام شد .مطالعات انجام شده با استفاده از میکروسکوپ نوری پس از اتصال نشان داد ، تفاوت میان دو زمان اتصال ناچیزبوده و در هر دو زمان، اتصا لی مناسب ایجاد شده است. مطالعات میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی پس از همگن سازی در زمان ٦٠ دقیقه نشان داد فازهای ثانویه ایجاد گردیده اند . با افزایش زمان همگن سازی به ١٢٠ دقیقه فازهای ثانویه رفع شدند . بررسی انجام شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیزEDX بیانگر ایجاد فازهای ثانویه ، با فرمول (Mo,Cr,W,Ni,Co,Ti)x By می باشد. بررسی خواص مکانیکی اتصال بیانگر استحکام برشی تا ۹۵ درصد فلز پایه است. سطح شکست اتصال نیز مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج تحقیق بیانگر قابلیت مطلوب این فرآیند برای استفاده در اتصال قطعات حساس نظیر سوپر آلیاژها و پره های توربین است.