سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید دانیالی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
سیدحسین حسینی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه انرژی های تجدی د پـذیر بـه عنـوان منـابع مهـم بـدون آلودگی و رایگان انرژی مورد توجه هستند . انرژی خورشیدی در قالب سیستمهای فتوولتائیـک یکـی از مهمتـرین ایـن نـوع انرژی هاست . استفاده از این نوع انرژی مـی توانـد در جهـت تامین انرژی الکتریکی مصرف کنندگانی که بـه شـبکه توزیـع برق به علت شرایط جغرافیایی دسترسی ن دارند، بسیار مقـرون به صرفه و مشکل گشا واقع شود . روش جدیدی کـه در ایـن مقاله پیشنهاد شده است به کار گیری آرایـه هـای فتوولتائیـک (PV)بر اساس مدل الکترونیکی آنها به عنوان منابع جریان DC مــی بــا شــد . بــرای ردیــابی نقطــه حــداکثر تــوان آرایــه DC ( از کنترلر فـازی و مبـدل بوسـت جریـان MPPT 2 ) متصل به آرایه استفاده شده اسـت . بـا اتصـال اینـورتر تکفـاز جریان به خروجی مبدل بوست و فیلتر کردن جریان خروجی اینورتر، تزریق یک جریان سینوسی همفاز با ولتـاژ شـبکه، در نتیجه تزریق توان آرایه به شبکه برق میسر می گردد