سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

توحید سعید – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، گرایشجوشکاری، دانشگاه تربیت مدرس
بابک سازگاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس
امیر عبداله زاده – دانشیار متالورژی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کاربرد روز افزون آلیاژهای آلومینیم و مسدر صنایع امروز، احتیاج به یکتکنیکمناسب برای اتصال این دو ماده را به یکدیگر بیشتر کرده است. با وجود این هنوز تکنیکمناسبی برای اتصال غیرهمجنس دو فلز توسعه نیافته است. در صورت استفاده از روشهای جوشکاری ذوبی، ترکیبات ترد بینفلزی درفصل مشترکAl/Cuتشکیل میشود که خواصنامطلوب مکانیکی و الکتریکی در جوش بر جای میگذارد. به نظر میرسد که جوشکاری همزن اصطکاکیFSW)بعنوان یک فرایند نوین حالت جامدبتواند بر این مشکل فائق آید. در این راستا پژوهش حاضر، خواص مکانیکی و ریزساختار جوش همزن اصطکاکی ورق آلومینیم ۱۰۶۰ به ورق مس خالصتجاری را بررسی میکند. تعدادی اتصال با سرعت چرخشی ۷۵۰-۱۵۰۰rpm و سرعت جوشکاری ۳۷۵-۳۰mm/min برقرار گردید نتایج نشان داد که با افزایشسرعت چرخشی، در سرعتهای جوشکاری ثابت، استحکام کششی برشی اتصال تا یکحد بیشینه در حدود ۲۷۰۰N افزایش و سپس با تشکیل ترکیبات بین فلزی کاهش می یابد.