سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین منتصری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی شفیعی فر – استادیار دانشکدة فنی و مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
سعید مقیمی – دانشجوی دکتری عمران گرایش هیدرولیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سواحل دریاها و دریاچه ها در هر کشور از جنبه های مختلف اقتصادی، تجاری، منابع انرژی و … دارای اهمیت فراوانی م یباشند. با توجه به لزوم ایجاد تأسیسات و سازه های گوناگون در این ناطق برای بهر هبرداری از این منابع عظیم، شناخت پارامترهای مؤثر بر این سازه ها مانند امواج و تأثیر متقابل این ساز هها بر شرایط هیدرودینامیک منطقه کاملا ضروری به نظرمیرسد. در این تحقیق، چگونگی اتصال یک مدل نسل سوم امواج با سیستم اطلاعات جغرافیایی ارائه شده و کاربرد آن درنحوه شکل گیری امواج در دریاچه ارومیه به صورت کیفی بررسی شده است