مقاله اتنوفارماکولوژي و بررسي مهمترين مواد موثره ثانوي گياه برازمبل .Perovskia abrotanoides Karel در رويشگاه هاي طبيعي استان هاي گلستان و خراسان شمالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: اتنوفارماکولوژي و بررسي مهمترين مواد موثره ثانوي گياه برازمبل .Perovskia abrotanoides Karel در رويشگاه هاي طبيعي استان هاي گلستان و خراسان شمالي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برازمبل .P.abrotanoides Karel
مقاله فلاونوييد
مقاله تركيبات فنلي
مقاله آنتوسيانين
مقاله اندام هاي مختلف
مقاله استان گلستان و خراسان شمالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مازندراني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: بيك محمدي مايا
جناب آقای / سرکار خانم: بيات هومان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه دارويي برازمبل Perovskia abrotanoides Karel. از گونه هاي ارزشمند دارويي شمال ايران است که اغلب به صورت خودرو درحاشيه جاده هاي کوهستاني با اقليم سرد و خشک دو استان گلستان و خراسان شمالي رويش دارد. ساليان درازي است که مردم بومي استان به طرق مختلف در طب سنتي از فراورده هاي آن در پيشگيري و درمان بيماريهاي شايع خود استفاده مي برند. در اين تحقيق ضمن اخذ اطلاعات اتنوفارماکولوژي، به منظور بررسي و مقايسه مهمترين مواد فعال ثانوي، سرشاخه هاي هوايي گلدار و برگ گياه از دو رويشگاه طبيعي، واقع در استان گلستان (شاهکوه ۲٣٠٠ متري) و استان خراسان شمالي (چمن بيد ۱٠٧٦ متري) و از خاک هايي با بافت لوم رسي تا شن لومي و pH خنثي جمع آوري گرديد. عصاره گيري به منظور ارزيابي ترکيبات فعال اندام ها در هر دو رويشگاه به عمل آمد و ارزيابي نتايج بدست آمده با استفاده از آزمون Pearson chi square انجام و در  P<0.05معني دار ارزيابي گرديد. نتايج بررسي هاي اتنوفارماکولوژيکي بدست آمده از چوپانان و درمانگران محلي در هر دو استان حاکي از اهميت اکولوژيکي آن گونه به عنوان گونه مهم مرتعي، چراي دام و از همه مهمتر اين كه در طب سنتي، به همراه ساير گونه هاي دارويي به عنوان مقوي، ضدعفوني کننده، مسکن دردهاي روماتيسمي، رفع التهاب، ليشمانيوز و دفع کرم و انگل مصرف مي شود. نتايج حاصل از بررسي مهمترين مواد ثانوي عصاره گياه، نشان داد که ميزان ترکيب هاي فلاونوييدي، فنلي و آنتوسيانيني در اندام هاي و رويشگاه هاي مختلف متفاوت بوده و با افزايش ارتفاع رويشگاه، در ۲۳۰۰ متر بر ميزان مقادير آنها مخصوصا در سرشاخه هاي گلدار گياه افزوده شده است که احتمالا در تاييد اعتقادات مردم بومي دو استان، مبني بر رغبت بيشتر آنها به جمع آوري و مصرف برازمبل از مناطق کوهستاني قابل بحث است.