سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خلیل خلیلی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه بیرجند
سیدمحمد امام – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشکده فنی-مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

متداولترین روشی که برای تعیین تعدادی از خواص عمده مکانیکی بکار می رود، آزمایشکشش تک محوری می باشد. در آزمایشکشش تا زمان رسیدن به حد استحکام کششی، حالت تنش، تک محوری است و از آنجا به بعد نازکی موضعی یا گلویی ایجاد میگردد. در این ناحیه با توجه به کاهشپیوسته سطح مقطع در حین اعمال نیرو، محاسبه سطح مقطع واقعی و تنشحقیقی با استفاده از دستگاه های تست کشش مرسوم، امکانپذیر نمیباشد. بنابراین در این مقاله با استفاده از تکنیک پردازش تصویر و استخراج لحظهایِ پروفیلِ نمونه در حال کشش، سطح مقطع واقعی استخراج میشود. سپسبا استفاده از روابط ساده هندسی و همچنین روابط تجربی بر پایه برازش منحنیها، تنشسیلان حقیقی با دقت بسیار خوبی محاسبه میشود. از دیگر مزایای روش فوق تعین محل دقیق ایجاد حالت گلویی است، همچنین با بررسی میزان تقارن هندسی نمونه، پس از تغییر شکل در این ناحیه، میزان همگن بودن خواص ماده برای نمونه تحت آزمایش و دقت نتایج بدست آمده، قابل کنترل میباشد.