سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن شکری – کارشناس ارشد – دانشکده مکانیک – دانشگاه علم و صنعت
بهروز آرزو – دانشیار – دانشکده مکانیک – دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله نرم افزاری برا ی اتوماس یون طراح ی و مونتاژ اجزای فیکسچرهای اندازه برداری ارائه شده است . در این نرم افزار اجزا ی پیکره بنـد ی بـه صـورت واحدهای کاربرد ی درنظر گرفته شده که هر واحد کار ی از یک جزء تماسـ ی و یک جزء اتصالی و اجزا ی مونتاژ ی تشک یل شده اسـت . در ایـ ن ر وش ابتـدا جزء تماسی هر واحد که با قطعه کار در تماس است، تع یین موقع یت شـده و سپس با درنظر گرفتن اتصال واحد به صفحة پا یه، اجـزا ی مونتـاژ ی تع یـی ن موقعیت م ی شوند . در این نرم افـزار یـک الگـوریتم بـرای طراحـی اتوماتیـک پیکره بندی فیکسچرهای مدولار اندازه برداری با CMM توسع ه شـده اسـت که با اعمال فاکتورهای ارزیابی حـداقل بـودن تعـداد اجـزا و سـادگی طـرح پیکره بندی فیکسچر ، یک پیکره بندی مناسب با ویژگی حداقل بـودن زمـان مونتاژ و باز کردن ارائه می شود . این نرم افزار به زبان برنامه نویسی VC++ و در محیط نرم افزار Solidworks پیاده سازی شده است