سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا ایزدپناه – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
ایمان پدرام – دانش آموخته گروه آبیاری دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران ا

چکیده:

در دهه های اخیر موجب توجه زیادی به تحقیق و توسعه سیستم های ”سخت افزار“ اتوماتیک کردن سیستم های انتقال ونیز روش های آبیاری سطحی شده است . هدف عمده این توجه کاهش هزینه های کار گر،افزایش راندمان انتقال، توزیع وکاربرد آب میباشد .کنترل ورود آب از کانال اصلی به شبکه های آبیاری و همچنین قطع ووصل جریان یا تنظیم دبی وسطح آب با استفاده از دریچه ها و شیر ها صورت میگیرد . تکنیکهای مختلفی برای باز وبسته کردن دریچه ها وشیرها بر حسب محل و نوع کاربرد وجود دارد.مکانیزم حرکت دریچه ها وشیرها مکنست دستی و در حالت پیشرفته ترمیتواند هیدرولیکی،مکانیکی وبرقی باشد .در سالهای اخیرتلاشهایی در جهت خود کار نمودن دریچه های کنترل آب صورت گرفته و سعی شده هزینه های ناشی از نیروی کارگر کاهش داده شود و همچ نین کنترل دریچه ها به طوردقیق انجام شود. با پیشرفت علم الکترونیک و ورود رایانه درکنترل امور مختلف سعی میشود که دریچه ها را بر ساس نوع کاربرد بصورت اتوماتیک وبا مدیریت رایانه ای بهره برداری نمود. در این مقاله انواع سیستمهای کنترل دریچه ها و روش های اتوماتیک کردن شامل طبقه بندی الگوریتم های کنترل در کانال ها (متغیر های مورد بررسی ، منطق های کنترل و…)، مدیریت کانال با سیستم کنترل با روش Controller (PLC) Programing Logic ارائه می شود.