مقاله اثرآرايش هاي رديف نکاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد، کيفيت الياف و آلودگي به بيماري ها در دو ژنوتيپ پنبه (.Gossypium hirsutum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۳۰۱ تا ۳۱۶ منتشر شده است.
نام: اثرآرايش هاي رديف نکاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد، کيفيت الياف و آلودگي به بيماري ها در دو ژنوتيپ پنبه (.Gossypium hirsutum L)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنبه
مقاله آرايش رديف نکاشت
مقاله طول الياف
مقاله ضريب ميکرويزي و پژمردگي ورتيسيليومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيارفرد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ميري علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در سال زراعي ۱۳۸۶، به منظور ارزيابي اثرآرايش هاي رديف نکاشت بر عملکرد، اجزا عملکرد، کيفيت الياف و بيماري هاي پژمردگي ورتيسيليومي، پوسيدگي قوزه و لکه برگي آلترناريايي پنبه در شرايط بدون آبياري در ايستگاه تحقيقات پنبه کارکنده (۳۵ کيلومتري غرب گرگان) انجام شد. آزمايشات به صورت کرت هاي خرد شده و در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار با استفاده از دو ژنوتيپ پنبه (تابلاديلا و شماره ۲۰۰) در کرت هاي اصلي و سه آرايش رديف کاشت (۱×۲، ۱×۱ و رديف کاشت متوالي) در کرت هاي فرعي اجرا شد. نتايج نشان داد عکس العمل ژنوتيپ ها با رفتارهاي رشدي متفاوت نسبت به آرايش هاي رديف کاشت متفاوت بود (P≤۰٫۰۵). کيفيت الياف، وقوع و يا شدت آلودگي برخي بيماريها تحت تاثير آرايش رديف کاشت قرار گرفتند (P≤۰٫۰۵). ميزان عملکرد الياف (۳۰۷۰ – ۳۰۲۷ کيلوگرم در هکتار) و درصد زودرسي (۸۱٫۷ – ۷۸٫۱ درصد) در رديف هاي نکاشت نسبت به رديف کاشت متوالي بيشتر بود. کيفيت الياف شامل: درصد کيل الياف و ضريب ميکرونري (شاخص ظرافت الياف) در آرايش هاي رديف نکاشت بهتر و به ترتيب در دامنه ۳۰٫۵ – ۲۹٫۵ و ۳٫۹ – ۳٫۳ قرار گرفت. اثر متقابل ژنوتيپ × آرايش رديف مشخص نمود که آلودگي آلترناريائي در تيمار تابلاديلا × (آرايش رديف ۱×۲) کمتر و پژمردگي ورتيسيليومي بوته در تيمار آرايش (رديف ۱×۲) × شماره ۲۰۰ و رديف کاشت متوالي بيشترين ميزان آلودگي را داشتند. ميزان پوسيدگي قوزه در آرايش هاي رديف نکاشت کمتر بود، چنانکه کمترين ميزان پوسيدگي قوزه در تيمار (آرايش رديف ۱×۲) × تابلاديلا مشاهده گرديد (۱٫۳ درصد). به طور کلي نتايج نشان داد که ايجاد رديف هاي نکاشت در زراعت پنبه مي تواند باعث کاهش پوسيدگي قوزه و افزايش درصد زودرسي و عملکرد کمي و کيفي الياف پنبه شود.