سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوذر کاکائی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حسن فرحبخش – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
عنایت الله توحیدی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثر آرایش کاشت ر وی خطوط برعملکرد و اجزای عملکرد دو رقم تجاری ، مستر و یورو فلور ، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان اجراء گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای ۲۵ و ۴۰ سانتی متر ) و دو رقم مستر و یوروفلور به صورت فاکتوریل تشکیل دادند . صفات مورد مطالعه شامل ، آزمایش را فواصل بذور رو ی خطوط ( ۱۰ ارتفاع گیاه ، قطر طبق ، تعداد دانه در طبق ، وزن هزار دانه ، تعداد دانه در طبق ، عملکرد دانه، عملکرد روغن و درصد روغن بودند. نتایج به دست آمده نشان دادندکه عملکرد دانه و میزان روغن در واحد سطح تحت تاثیر آرایش کاشت قرار گرفتند (۰/۰۱>p) . در حالی که ارتفاع گیاه ، وزن هزار دانه و درصد روغن تحت تاثیر آرایش کاشت واقع شدند . به جز عملکرد دانه و میزان روغن در واحد سطح ، سایر صفات تحت تاثیر متقابل فاکتورها قرار نگرفتند . بر اساس نتایج به دست آمده آرایش کاشت ۲۵ × ۷۵ سانتی متر برای هر دو رقم به عنوان مناسب ترین آرایش کاشت در منطقه کرمان شناخته شد.