مقاله اثرآلفاتوكوفرول و لواستاتين در القا مرگ سلولي در رده سلول سرطان كولون انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: اثرآلفاتوكوفرول و لواستاتين در القا مرگ سلولي در رده سلول سرطان كولون انساني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرگ سلولي
مقاله سرطان کولورکتال
مقاله لواستاتين
مقاله توکوفرول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارست يلدا
جناب آقای / سرکار خانم: گله داري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: سلگي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري هيبت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان کولورکتال يکي از مهم ترين و شايع ترين سرطان هاي منجر به مرگ در جهان مي باشد. مسلما تعيين عوامل جديدي که بتوانند به تنهايي و يا به طور ترکيبي با يکديگر باعث القاي آپوپتوز در سلول هاي تومور شوند در درمان سرطان کولون حايز اهميت است. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي اثربخشي کاربرد جداگانه و ترکيبي لوواستاتين و آلفا توکوفرول در القاي آپوپتوز در سلول هاي سرطاني کولورکتال انساني مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه آزمايشگاهي سلول هاي HT29 تحت تيمار با غلظت هاي مختلف آلفا توکوفرول (۵، ۱۰ و ۲۰ ميکرو مولار) و لوواستاتين (۱۰، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ ميکرو مولار) قرار گرفتند. پس از شمارش سلولي با استفاده از روش تريپان بلو و تکنيک DNA فراگمانتاسيون جهت ارزيابي مرگ سلولي مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج حاصل از بررسي با تکنيک DNA فراگمانتاسيون نشان داد که دو دارو به تنهايي در تمام غلظت ها مي توانند مرگ سلولي ايجاد کنند. در ترکيب غلظت ۱۰ ميکرومولار لواستاتين همراه با غلظت هاي ۵ و ۱۰ ميکرو مولار آلفا توکوفرول القاي مرگ سلولي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به اثرات گسترده استاتين ها، غلظت لواستاتين در مکانيسم مرگ زايي آن موثر بوده و ترکيب آن با توکوفرول در غلظت هاي بالا با ايجاد مرگ سلولي مي تواند فراهم کننده استراتژي هاي نوين و موثر در مهار سرطان کولورکتال انساني باشد.