سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهری صفاری – عضو هیات علمی، دانشکده کشاورزی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آبیاری تکمیلی یکی از روشهای جلوگیری از کاهش عملکرد و تولید پایدار در محصولات زراعی ، درمناطق خشک و نیمه خشک است. در این مطالعه اثر آبیاری تکمیلی در زمان گلدهی و همچنین کنترل علفهای هرز روی عملکرد واجزاء عملکرد نخودرقم کرمانشاهی مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش در سال زراعی ۸۵-۸۴ در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر انجام شده است. سه سطح ابیاری شامل I1 دو ابیاری تکمیلی یکی در هنگام گلدهی و دومی در هنگام پر شدن غلافها – I2: یک آبیاری تکمیلی در هنگام گلدهی و I3 بدون ابیاری تکمیلی و فقط آبیاری معمولی رایج منطقه (آبیاری معمولی نخود درکرمان هر ۱۰ روز یکمرتبه است).
و ۳ تیمار کنترل علفهای هرز شامل W1 – بدون کنترل علف هرز: W2 – یک مرتبه کنترل علفهای هرز ۱۵ روز پس از سبز شدن بذر نخود و W3 – کنترل علفهای هرز یکماه پس از سبز شدن بذر نخود. آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی (RCBD) با ۳ تکرار درهرتیمار انجام شد. عملکرد دانه، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، تعداد غلاف در بوته، ارتفاع بوته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کنترل علفهای هرز بصورت معنی داری باعث افزایش عملکرد و ارتفاع بوته شده است در حالی که آبیاری تکمیلی باعث افزایش عملکرد و همچنین صفات تعداد غلافها در بوته، تعداد دانه ها در غلاف نیز شده است. تیمارهای I1W3 بالاترین عملکرد دانه و تیمار I3W1 پائینترین عملکرد دانه را نشان دادند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که آبیاری در تمام مراحل رشد نخود خصوصا در مرحله گلدهی ضروری بوده و توصیه می شود که در مرحله گلدهیآبیاری تکمیلی در منطقه انجام گیرد.