سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صادق صدیقی – مرکز تحقیقات شناوری سازمان تحقیقات خودکفایی نیروی دریایی سپاه
علیرضا فتحی – مرکز تحقیقات شناوری سازمان تحقیقات خودکفایی نیروی دریایی سپاه

چکیده:

ساخت وباز سازی پلها و اسکله ها مستلزم قرار دادن و نصب ستوﻧﻬایی در مسیر جریان آب میباشد .همچنین محاسبات پایه های متحرک شناورها در آب مستلزم مدلسازی با شرایط نصب ستون در مسیر جریان آب می باشد . این ستوﻧﻬا مانع حرآت آب در آن ناحیه شده باعث بالا آمدن سطح آب در بالا دست سازه میشود . افزایش سطح آب ناشی از پایه های اسکله را آب بازگشتی مینامندمیزان انسداد ایجاد شده به شکل هندسی ، موقعیت آن در جریان مقدار سیال و میزان باریک شدگی سطح مقطع جریان بستگی دارد در این مقاله اثرات پایه های مختلف پل و اسکله روی جریانات مختلف زیر بحرانی آزمایش شده است . در اینجا میزان افزایش سطح آب بررسی شده است . نتایج حاصل ، فرمولهایی را برای محاسبه آب بازگشتی و افزایش سطح آب منتج کرده است که فرمول بهینه در انتها پیشنهاد می گردد. .روش کار بدین گونه است که ابتدا در قسمت ( بررسی مطالعات قبلی) تفاوت دیگر تحقیقات بر اساس نظر آﻧﻬا در مورد اثر ستوﻧﻬا روی جریان بالا دست بررسی شده است . داده های تحقیقات بر اساس بدست آوردن رابطه ای بین آب برگشتی و عدد فرود بر مبنای مقدار موانع ایجاد شده توسط ستوﻧﻬا تحلیل میشود .در بخش بعد مدلسازی اثر اشکال مختلف ست وﻧﻬا و پیش زمینه نظری آورده شده است . در قسمت بعد وسایل آزمایشگاهی و مواد بکار رفته در آزمایشات توضیح داده شده است .سپس مقایسه و بحث روشها آورده شده است و نتایج نیز در انتها بررسی شده است .