سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آذرخش ترابی جفرودی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت
امیر فیاض مقدم – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
عبداله حسن زاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آرایش های مختلف کاشت بر برخی از صفات رویشی و همچنین درصد و عملکرد پروتئین دانه در ٢ رقم لوبیا قرمز، آزمایشی بصورت طرح اسپیلت پلات فا کتوریل با طرح پایه بلو ک کاملا تصادفی با سه تک رار، درسال ١٣٨١ در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه اجرا شد . تیمار اصلی شامل سه فاصله بین ردیف وتیمار های فرعی شامل دو رقم (درخشان و ناز) و سه فاصله بین دو بوته در ردیف بود . نتایج تجزیه واریانس داده ها نشا ن داد که اثر فاصله بین ردیف بر درصد پروتئین دانه معنی دار نبود . در مقابل اثر فاصله بین دو بوته در ردیف بر درصد پروتئین دانه در سطح احتمال ١% معنی دار گردید و با افزایش فاصله بین دو بوته در ردیف بر درصد پروتئین دانه افزوده شد . در این مطالعه بالاترین درصد پر وتئین دانه در آرایش کاشت ۱۵*۶۰ سانتی متر به دست آمد . بر اساس نتیجه تجزیه داده ها ، اثرات تیمار های فاصله بین ردیف و بین دو بوته در ردیف بر میزان عملکرد پروتئین دانه موثر بودند و با ک اهش فواصل بین و روی ردیف و یا افزایش تر اکم بوته ، بر عملکرد پروتئین دانه افزوده شد . در بین صفات رویشی مورد بررسی نیز فقط تعداد شاخه ها ی فرعی تحت تاثیر تغییرات فاصله بین ردیف قرار گرفت و با افزایش فاصله بین ردیف بر تعداد شاخه های فرعی افزوده شد . صفات تعداد شاخه های فرعی ، طولشاخه های فرعی و تعداد گره در شاخه های فرعی تنها تحت تاثیر فاکتور فاصله بین دو بوته در ردیف قرار گرفتند (در سطح احتمال ١ درصد ) و کم شدن فاصله بین دو بوته سبب کاهش این صفات گردید . این فا کتور اثر معنی داری بر طول و تعداد گره در شاخه اصلی از خود نشان نداد . به طور کلی در بین ارقام آزمایشی با این که رقم درخشان دارای درصد پروتئین بالاتری در دانه های خود بود ، رقم ناز سبب تولید عملکرد پروتئین بیشتری گردید.