سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسینعلی قرایی – دانشور پژوهشکده فرایندهای تبدیلی و زیست محیطی، پارک علم و فناوری فارس
علیرضا رضائی – کارشناسارشد پژوهشکده فرایندهای تبدیلی و زیست محیطی، پارک علم و فناور
ثمره قرائی – دانشجوی کارشناسارشد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آلایندگی کودهای ازته و فسفره بر منابع آب و خاک در اراضی زیر سد درودزن، از منابع آب و خاک منطقه در ۴۰ نقطه نمونهگیری با روش زمین آمار به عمل آمد . خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاک و میزان ازت کل، نیترات و فسفر آب و خاک با روشهای استاندارد آزمایشگاهی انجام شد . نتایج نشان میدهد که میزان آلودگی به نیترات در پارهای از چاهها %)۱۰) دیده میشود . یافتهها نشان میدهد که در رودخانه کر، زهکشها وچاهها میزان فسفر از حداقل یوتروفیکاسیون ۰/۰۵-۰/۰۱) پی پی ام ) و استاندارد آب کشاورزی کره ۰/۱) پی پی ام ) بیشتر است . از آنجا که مقدار فسفر کل یک آب با کیفیت خوب نباید از ۰/۰۳۵ میلی گرم در لیتر بیشتر باشد اما بر اساس نتایج میزان فسفر آب در رودخانه کر، زهکشها و چاهها تا چندین برابر میباشد . میزان ازت خاک حداقل ۰/۰۶ و حداکثر ۰/۲۵ درصد میباشد . میزان فسفر خاک نشانگر آن است که در لایههای مختلف و نمونههای مختلف از حداقل ۱۳ تا حداکثر ۴۸ ییپًیام متغیر است و عمدتا با عمق کاهش یافته است . در حالی که برای اکثر گیاهان زراعی در شرایط ایران ۲۰ پی پی ام فسفر کفایت میکند ، ملاحظه میشود که به جز یک مورد در سایر نمونهها غلظت فسفر تا ۲/۵ برابر هم میباشد که این حاکی از مصرف بیش از حد کود در خاک میباشد .