مقاله اثرات آللوپاتيک عصاره آبي اندام هاي مختلف سلمه تره (.Chenopodium album L) و توق (.Xantium strumarium L) بر سبز شدن، رشد و نمو و ميزان اسانس گياه دارويي مرزه (.Satureja hortensis L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: اثرات آللوپاتيک عصاره آبي اندام هاي مختلف سلمه تره (.Chenopodium album L) و توق (.Xantium strumarium L) بر سبز شدن، رشد و نمو و ميزان اسانس گياه دارويي مرزه (.Satureja hortensis L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتي
مقاله اسانس
مقاله توق
مقاله سلمه تره
مقاله صفات مورفولوژيک
مقاله مرزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنياس ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: زهتاب سلماسي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: راعي يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: اهري زاد سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده صفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر آللوپاتيک علف هاي هرز يکي از عوامل مهم محدودکننده رشد و عملکرد گياهان دارويي مي باشد. در اين بررسي عصاره آبي اندام هاي مختلف سلمه تره  (Chenopodium album L.)و توق (Xantium strumarium L.) (اندام هوايي، ريشه و گياه كامل) (غلظت ۲ درصد وزني – حجمي) بر درصد سبزشدن، صفات مورفولوژيکي و ميزان اسانس گياه دارويي مرزه(Satureja hortensis L.)  مورد بررسي قرار گرفت. اين آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در پنج تکرار انجام شد. نتايج به دست آمده نشان داد که درصد سبزشدن توسط عصاره آبي اندام هوايي سلمه تره و گياه کامل توق کاهش مي يابد. عصاره هاي آبي اين دو علف هرز تاثير معني داري بر روي صفات مورفولوژيک مرزه داشتند به طوري كه باعث كاهش ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته و وزن خشک اندام هوايي و ريشه گياه مرزه گرديد. با وجود افزايش محتواي اسانس مرزه تحت تاثير عصاره آبي اندام هاي مختلف سلمه تره و توق، عملکرد اسانس کاهش يافت.