مقاله اثرات آللوپاتي گونه Artemisia sieberi بر ويژگي هاي جوانه زني و رشد اوليه گونه Stipa barbata که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۲۹۸ تا ۳۰۷ منتشر شده است.
نام: اثرات آللوپاتي گونه Artemisia sieberi بر ويژگي هاي جوانه زني و رشد اوليه گونه Stipa barbata
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتي
مقاله جوانه زني
مقاله Artemisia sieberi
مقاله Stipa barbata

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: زارع چاهوكي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تاثير آللوپاتي گونه شاخص Artemisia sieberi بر گونه همراه Stipa barbata در منطقه انجدان اراک بررسي شد. بدين منظور در بررسي تاثير آللوپاتيک گونه A. sieberi برS. barbata، آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با ۴ تکرار و ۵ تيمار انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل عصاره ۷۵ درصد و ۲۵ درصد ريشه و اندام هوايي درمنه و شاهد (آب مقطر) بودند. براي تجزيه و تحليل داده ها از تجزيه واريانس استفاده شد. نتايج نشان داد که بر صفات جوانه – زني گونهS. Barbata ، عصاره ريشه تاثير مثبت و عصاره اندام هوايي تاثير منفي داشته است. اين امر به احتمال زياد مي تواند ناشي از تفاوت ساختار شيميايي آللوکميکال هاي اندام هاي هوايي و زيرزميني يا تفاوت در غلظت آنها در اندام هاي مذکور باشد که به نتايج متفاوتي منجر شده است.