سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی عبادی – عضو هیات علمی
کامل ساجد – دانشجوی کارشناسی ارشد
آرزو آقایی – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
پریسا حاتمی نیا – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی واکنش جوانه زنی علف هرز تلخ بیان نسبت به تاثیر احتمالی بازدارندگی آللوپاتیک برخی گیاهان زراعی آزمایشی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۸۴ اجرا گردید . این آزمایش به صورت فاکتوریل ۴×۴ با سه تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت . فاکتورها شامل چهار سطح ۵۰ % و خالص ) و چهار گیاه ، عصاره آبی (شاهد یا آب مقطر، ۲۵% ، ۵۰% و خالص ) و چهار گیاه زراعی گندم، اسپرس، یونجه و ماشک بود . سرعت جوانه زنی ، درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن خشک سا قه چه و وزنخشک ریشه چه و همچنین نسبت طول و وزن ساقه چه به ریشه چه اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که کلیه صفات ذکر شده تحت تاثیر غلظت عصار ه ها قرار گرفته و بیشترین تاثیر باز دارندگی از غلظت خالص عصار ه ها بدست آمد . همچنین عصاره های گیاهان مختلف نیز اختلاف معنی دار داشتند و بیشترین تاثیر بازدارندگی از عصاره گندم حاصل شد.