سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شراره جهان نورد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ارومیه
مهدی تاجبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ارومیه
علیرضا پیرزاد – استاد یار گروه زراعت و اصلاح نبات دانشگاه ارومیه
شیرین ناطقی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ارومیه

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از اثرات آللوپاتیک در مدیریت تلفیقی، نظر بسیاری از متخصصان را به خود جلب کرده است. به منظور بررسی اثر آللوپاتیک عصاره های برگ گردو، درمنه و مریم گلی بر برخی و یژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه کاهو، آزمایشی در سال ۱۳۸۷ در آزمایشگاه فیزیولو ژی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه به صورت طرح کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گردید. در این آزمایش عصاره های بدست آمده از گردو، درمنه و مریم گلی همراه با تیمار شاهد (آب مقطر) بر روی بذور کاهو اعمال گردیدند. اعمال عصاره ها بر روی بذور باعث کاهش معنی دار در درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و طول ریشچه گردیدند. همچنین این عصاره ها باعث تغییر در زمان لازم برای رسیدن به ۵۰% جوانه زنی (T₅₀) و وزن خشک گیاهچه ها شدند. افزایش در نسبت طول ساقچه به طول ریشچه نیز با اعمال عصاره ها مشاهده گردید. اما بر روی وزن تر گیاهچه و طول ساقچه این عصاره ها تأثیر معنی داری نداشتند. تیمار شاهد از بیشترین درصد و بالاترین سرعت جوانه زنی برخوردار بود. همچنین بیشترین طول ریشچه مربوط به تیمار شاهد بود. در بین عصاره ها نیز بیشترین کاهش طول ریشچه مربوط به عصاره برگ گردو بود.