سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی پناهیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی,
احمد توبه – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
اسماعیل قلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی,

چکیده:

کشت آزمایشگاهی بذر گندم رقم سبلان در سال ١٣٨٠ در دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی, در عصاره های بذر چغندرقند، محلول های هم اسمزی ساکارز با عصاره های مربوطه و آب مقطر به عنوان شاهد نشان داد که اکثر صفات مربوط به مراحل جوانه زنی تولید جوانه نرمال، طویلترین ریشه اصلی بذر، وزن خشک ریشه های بذری و مخصوصًا طول برگ ها (که نشان دهنده رشد اصلی گیاهچه اولیه و گیاه بعدی گندم می باشد ) درعصاره ١٠٠ درصد بذر چغندرقند برای همه صفات فوق و در عصاره ٥٠ درصد برای اکثر آن ها به غیر از اثرات اسمزی بازدار ندگی در این عصار ه ها، اثرات بازدارندگی دیگری مربوط به مواد تشکیل دهند ه آن ها مشاهده می شود که ایناثرات اثرات بازدارندگی با ایجاد محدودیت رشد برای صفات مذکور بطور معنی دار بدست آمد . در این ارتباط بیشترین همبستگی نیز برای صفات مذکور بین همدیگر مثبت و خیلی معنی دار بدست آمد . زیادی تعداد ریشه های بذری در عصار ه ها علی رغم اثر بازدارندگی آن ها می تواند مربوط به این باشد که با کاهش رشد طویلترین ریشه بذری (ریشه اصلی بذر، در اثر بازدارندگی ) رشد مرحله جوانه زنی بیشتر متوجه تولید ریشه های بذری جدیدتری شده است که بر عکس این حالت برای صفات قبلی پیش آمده است و همچنین وزن زیاد اندامهایهوایی پس از دو هفته که به تناسب در روند صفات قبلی می بایست درعصاره های بذر چغندرقند کمتر می شدند ولی نسبت به محلولهای اسمزی ساکارز وآب مقطر بیشتر شده است می تواند مربوط به این باشد که در پا یان هفته دوم محلولهای ساکارز آب مقطر به نسبت های کپک زده بودند و جالب توجه اینکه در عصار ه ها هیچگونه آثار کپک زدگی و رشد سایر قارچها پس از این مدت مشاهده نگردید که این مورد نیز نشان می دهد که وجود اثر بازدارندگی علاوه بر اثر بازدارندگی اسمزی، احتما ً لا سمیت یا مواد آلیلوپاتیک و مواد آللوشیمیایی و غیره باعث جلوگیری از رشد انواع قارچ و کپک زدگی نیز شده است و نتایج این آزمایش زمینه های مختلفی را برای بررسی اثرات عصار ه بذر چغندرقند بر روی رشد گیاهان زراعی، علف های هرز مختلف و حتی بیماری ها را فراهم می کند.