سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ناصر لطیفی – استاد گروه زراعت دانشگاه علوم – کشاورزی گرگان
پریسا دری – دانشجوی کارشناسی باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

توانایی آللوپاتی درمنه (گیاهی یکساله واز خانواده کاسنی) بر رو ی جوانه زنی ورشد گیا هچه گندم و کانولا مورد بررسی قرار گرفت . در سال ١٣٨٣ دو آزمایش در قالب طرح کاملاتصادفی با سه تکراراجرا گردید. تیمارها شامل چهار غلظت عصاره ۰، ۵، ۱۰ و ۲۰ درصد از ساقه و مجموع گل وبرگ درمنه بود . به منظور بررسی تاثیر عصار ه ها بر اجزای جوانه زنی (زمان تا شروع جوانه زنی, درصد نهایی جوانه زنی , یکنواختی جوانه زنی وسرعت جوانه زنی) تعداد بذور جوانه زده هر ١٢ ساعت شمارش شد . در پایان نیز طول ساقه چه وریشه چه اندازه گیریشد وگیا هچه های نرمال وغیر نرمال تف کیک گردیدند . نتا یج آزمایش نشان داد که اختلاف بین اثر تیمارها برسرعت جوانه زنی بذور کانولا و گندم ونیز زمان تا شروع جوانه زنی در کانولا معنی دار بود . ولی بین تیمارها از لحا ظ در صد جوانه زنی، یکنواختی جوانه زنی، زمان تا شروع جوانه زنی درگندم، طول ریشه چه، طول ساقه چه و تعداد گیاهچه نرمال وغیر نرمال اختلا ف معنی داری وجود نداشت.