مقاله اثرات آموزش هاي غير رسمي بر توسعه اقتصادي روستاها (مطالعه موردي روستاهاي شهرستان فريدن استان اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۹۵ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: اثرات آموزش هاي غير رسمي بر توسعه اقتصادي روستاها (مطالعه موردي روستاهاي شهرستان فريدن استان اصفهان)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات اقتصادي
مقاله آموزشهاي غير رسمي
مقاله دامداري روستايي
مقاله شهرستان فريدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيف الهي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: برقي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از شيوه هاي مورد عمل وزارت جهاد کشاورزي براي افزايش ميزان عملکرد و بهره وري از منابع در مناطق روستايي، برگزاري آموزشهاي غير رسمي است. اين تحقيق با هدف شناسايي آثار و پيامدهاي اقتصادي اين آموزشها در چارچوب پژوهش ارزشيابي و با استفاده از الگوي ارزشيابي شبه تجربي انجام گرفته است. در اين الگو با تکميل ۲۶۲ پرسشنامه از خانوارهاي روستايي در شهرستان فريدن، در قالب گروه تجربي و شاهد، اطلاعات لازم جمع آوري و تجزيه و تحليل شده است. نتايج تحقيق نشان داد که در شاخص افزايش توليدات دامي، تفاوت مشاهده شده بين دو گروه معني دار و آموزشهاي غير رسمي در زمينه افزايش توليدات دامي فراگيران موثر است. در شاخص بهبود و افزايش درآمد نيز تفاوت مشاهده شده بين دو گروه معني دار و اين آموزشها در بهبود نسبي درآمد دامداران روستايي موثر است. در شاخص افزايش سرمايه گذاري در امور دامداري تفاوت مشاهده شده بين دو گروه در خصوص متغيرهاي دريافت وام، سرمايه گذاري در احداث جايگاه دام، سرمايه گذاري در بهسازي جايگاه دام، سرمايه گذاري در خريد وسايل و تجهيزات و سرمايه گذاري در ساير فعاليتهاي دامداري، معني دار و تنها درخصوص متغير تمايل به دريافت دام دامداري و تمايل به افزايش دام تفاوت معني دار است. لذا با توجه به اينکه آموزشهاي غير رسمي به عنوان يکي از روشهاي موثر در بهبود و ارتقاي سطح توليد و بهره وري نهايي، نوسازي شيوه هاي گوناگون توليد و توسعه اجتماعي و فرهنگي روستايي موثر است، فراهم نمودن امکانات کافي و مناسب در چهارچوب يک برنامه مشخص و مدون، ارایه اين خدمات توسط اتحاديه هاي صنفي، شرکتهاي تعاوني، سازمانهاي غير دولتي همراه با رفع مسایل و مشکلات دامداران و ارایه وسايل و ابزار خاص به صورت رايگان يا يارانه دار به فراگيران مد نظر قرار گيرد.