مقاله اثرات آنتي اكسيداني عصاره دانه انگور در موش هاي صحرايي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثرات آنتي اكسيداني عصاره دانه انگور در موش هاي صحرايي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي اكسيدان
مقاله دانه انگور
مقاله ديابت
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستار يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري ديابت اختلالي است متابوليكي كه از ديرباز گريبان گير نوع بشر بوده است وشيوع بالايي در سراسرجهان دارد. استرس اكسيداتيو به ميزان زيادي با ايجاد ديابت و عوارض ناشي از آن در ارتباط مي باشد. عوامل آنتي اكسيدان به خصوص با منشا گياهي در پيشگيري از عوارض ديابت بسيار حايز اهميت مي باشند. هدف اين مطالعه، ارزيابي تاثير عصاره دانه انگور بر وضعيت آنتي اكسيدان ها در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين مي باشد.
مواد و روش كار: در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي كه در مركز تحقيقات دانشگاه آزاد واحد تبريز انجام شد، ۴۰ سر موش صحرايي ويستار نر در چهار گروه مساوي شامل گروه شاهد سالم، گروه سالم تيمار با عصاره (۴۰ mg/kg)، گروه شاهد ديابتي و گروه  ديابتي تيمار با عصاره (۴۰ mg/kg) توزيع گرديدند. موش هاي مورد آزمايش به مدت ۱۲ هفته در گروه هاي مربوطه تيمار گرديدند و در پايان، ميزان مالون دي آلدئيد و فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني سوپراكسيد دسموتاز، گلوتاتيون پراكسيداز و كاتالاز گلبول هاي قرمز خون آن ها ارزيابي گرديد. مقايسه گروه ها از لحاظ آماري، با آزمون‏ آناليز واريانس يك طرفه و آزمون تعقيبي توكي انجام گرديد. سطح معني داري اختلافات، p<0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: موش هاي ديابتي افزايش معني داري را در ميزان مالون دي آلدئيد و كاهش معني داري را در ميزان فعاليت آنزيم هاي سوپراكسيد دسموتاز، گلوتاتيون پراكسيداز و كاتالاز گلبول هاي قرمز خون نشان دادند (p<0.001). تجويز خوراكي عصاره دانه انگور به موش هاي ديابتي منجر به كاهش معني دار مقدار مالون دي آلدئيد و افزايش معني دار فعاليت آنزيم هاي سوپراكسيد دسموتاز، گلوتاتيون پراكسيداز و كاتالاز گلبول هاي قرمز خون آن ها گرديد (p<0.001).
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه، وقوع استرس اكسيداتيو را در ديابت مورد تاييد قرار داده و اثرات آنتي اكسيداني عصاره دانه انگور را نشان مي دهد.