سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جلیل اجلی – عضو هیئت علمی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد می

چکیده:

طرحهای توسعه منابع آب که با هدف تامین اب کافی و بکارگیری فنون جدید تولید و نوسازی جامعه طراحی می شود علی القاعده روابط اقتصادی اجتماعی جدیدی را جانشین روابط سنتی پیشین می نمایند که این تغییر و تحول بالطبع اثرات متقابلی برهمدیگر خواهد داشت بنابراین شناخت و اگاهی از ویژگی های اجتماعی و فرهنگی جوامع سنتی در جریان دگرگونی و تحول این جوامع از اهمیت بسزایی برخوردار است اگر برنامه های توسعه و دگرگونی این جوامع بردستاوردهای حاصل از شناخت ارزشها و انگیزه های مردم استوار نباشد از توفیق لازم برخوردار نخواهد بود. فهم مسائل پیچیده دگرگونی درزندگی اقتصادی و اجتماعی برای بهره برداران به همان اندازه ضرورت دارد که برای کارشناسان و سرمایه گذاران در بهره برداری بهینه از اب و خاک کشور حائز اهمیت استدرک مسائل و مشکلات تسهیلات و مقامت ها در برابر دگرگونی ها بدون مطالعات اجتماعی بعید و غیرممکن به نظر می رسد امروزه مطالعات و پژوهش در ابعاد مختلف جوامعی که به نحویزندگی انهادر اثر احداث سدها و شبکه های ابیاری دستخوش دگرگونی می شود یک راه حل علمی و منطقی و انسانی شناخته شده است. گاهی نبود درک واگاهی ازوضعیت اجتماعی مردم روستایی برای کارشناسان و نبوداگاهی ازاهداف کارشناسان برای مردم روستایی موجب انحرافات و ضررهای جبران ناپذیری می شود.