سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نبی الله یدی شمس آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
احمد کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
قربانعلی صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
اسعد وزیری – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده:

جهت بررسی اثرات استفاده از ارقام مختلف گندم، با و یا بدون افزودن فرآورده آنزیمی گریندازیم در جیره روی عملکرد جوجه های گوشتی، آزمایشی با استفاده از سه رقم گندم(آذر، زرین و سرداری) و دو سطح آنزیم(با و یا بدون افزودن فرآورده آنزیمی گریندازیم) در قالب طرح کاملا تصادفی و به روش فاکتوریل ۲*۳ با استفاده از ۴۸۰ قطعه جوجه گوشتیسویه تجاری راس ۳۰۸ (نر و ماده) در یک دوره ۴۲ روزه، در ۸ تیمار و ۴ تکرار و ۱۳ قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. در طول مدت انجام آزمایش و در سنین ۷، ۱۴، ۲۱، ۲۸، ۳۵ و ۴۲ روزگی، مقادیر وزن زنده و خوراک مصرفی اندازه گیری و بر اساس آنها مقادیر افزایش وزن روزانه و ضرایب تبدیل خوراک محاسبه گردید. نتایج آزمایش نشان داد که بین ارقام گندم مورد مطالعه بهترین متوسط وزن بدن و افزایش وزن روزانه در گروه آذر و بالاترین خوراک مصرفی در دوره رشد و کل دوره در رقم آذر و متعاقب آن نیز بدترین ضریب تبدیل خوراک در دوره رشد و کل دوره در گروه آذر و بهترین ضریب تبدیل درگروه سرداری مشاهده شد. مکمل آنزیمی گریندازیم اضافه شده به جیره باعث کاهش معنی دار (P<0.05) خوراک مصرفی و بهبود معنی دار (P<0.05) ضریب تبدیل خوراک گردید. بطورکلی بر اساس نتایج این آزمایش می توان نتیج هگیری نمود که بین ارقام گندم مورد مطالعه رقم آذر عملکرد بهتری را ایجاد نمود، هر چند که جوج ههای تغذیه شده با رقم آذر به دلیل مصرف خوراک بیشتر، ضریب تبدیل خوراک بالاتری داشتند. افزودن آنزیم های تجزیه کننده ترکیبات پلی ساکارید غیرنشاسته ای به جیره های حاوی ارقام مختلف گندم نیز باعث بهبود عملکرد جوجه های گوشتی شد.