مقاله اثرات اسانس هاي گياهي بر دو گونه مهم آسپرژيلوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در افق دانش از صفحه ۵ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: اثرات اسانس هاي گياهي بر دو گونه مهم آسپرژيلوس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله زيره سبز
مقاله کاکوتي
مقاله سياه دانه
مقاله آسپرژيلوس فوميگاتوس
مقاله آسپرژيلوس فلاووس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مينوييان حقيقي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خطرات استفاده از داروهاي شيميايي و نگهدارنده هاي صناعي مواد غذايي، افزايش عفونت هاي ميکروبي مقاوم به پادزيست ها، توجه به آسپرژيلوزيس و مايکوتوکسيکوزيس، به عنوان بيماري هاي حايز اهميت قارچي، و هم چنين فساد کپکي محصولات کشاورزي، و از سوي ديگر، ظرفيت اسانس ها، در مقابله با ميکروارگانيسم ها، بستر مناسبي را براي تحقيق فراهم نموده است. هدف اين مطالعه بررسي اثرات اسانس هاي زيره سبز، کاکوتي و سياه دانه رويش يافته در استان خراسان رضوي روي رشد قارچ هاي آسپرژيلوس فوميگاتوس و آسپرژيلوس فلاووس مي باشد.
روش تحقيق: اين مطالعه از نوع تجربي است و مواد گياهي مورد استفاده در اين تحقيق، در طي سال ۱۳۸۷ انتخاب و جمع آوري گرديدند. سپس اسانس آن ها به روش تقطير با آب تهيه شد. با استفاده از روش براث ماکروديلوسيون، ميانگين حداقل غلظت مهار کننده (MIC90) و ميانگين حداقل غلظت قارچ کشي (MFC) اسانس هاي مزبور، در غلظت هاي ۳، ۵/۲، ۲، ۵/۱، ۱، ۵/۰ و ۲۵/۰ ميلي گرم در ميلي ليتر، عليه آسپرژيلوس فوميگاتوس و آسپرژيلوس فلاووس، با ۴ بار تکرار آزمايش، تعيين گرديد. قارچ هاي مورد آزمايش پس از کشت در حرارت ۲۸ درجه سانتي گراد و در محيط عصاره مخمر به ترتيب بعد از مدت ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت از نظر درجه رشد مورد بازبيني قرار مي گرفتند. سپس با انجام کشت مجدد در محيط ژلوز سيب زميني، MIC90 و MFC آن ها تعيين مي شد.
يافته ها: در مجموع، پس از ۴ بار تکرار آزمايش، ميانگين MIC90 اسانس هاي مذکور عليه هر دو گونه قارچ مورد مطالعه از ۲۵/۰ تا ۷۵/۱ ميلي گرم در ميلي ليتر تعيين شد و ميانگين MFC اين اسانس ها از ۵/۰ تا ۵/۲ ميلي گرم در ميلي ليتر به دست آمد. روغن هاي اساسي زيره سبز و کاکوتي، قوي ترين فعاليت عليه هر دو گونه قارچي را داشتند (۰٫۲۵≤MIC90≤۰٫۴۳). حال آن که اسانس سياه دانه فعاليت ضدآسپرژيلوسي نسبتا متوسطي را دارا بود (۱٫۲۵≤MIC90≤۱٫۷۵).
نتيجه گيري: از يافته هاي حاصل از اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت که اسانس هاي زيره سبز، کاکوتي و سياه دانه داراي عملکرد مناسب ضدقارچي عليه آسپرژيلوس فوميگاتوس و آسپرژيلوس فلاووس هستند و امکان استفاده از آن ها به منظور کاربرد در امور پزشکي، داروسازي، دامپزشکي، صنايع غذايي، رايحه درماني، آرايشي و بهداشتي به صورت دارو و عناصر ضدقارچي وجود دارد.