مقاله اثرات استفاده از جيره هاي غذايي حاوي سطوح پایين کلسيم و فسفر قابل دسترس برعملکرد جوجه هاي گوشتي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: اثرات استفاده از جيره هاي غذايي حاوي سطوح پایين کلسيم و فسفر قابل دسترس برعملکرد جوجه هاي گوشتي نر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه گوشتي
مقاله خاکستر درشت ني
مقاله عملکرد
مقاله فسفر قابل دسترس
مقاله کلسيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي ياسمن
جناب آقای / سرکار خانم: حسن آبادي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهرامي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثرات سطوح متفاوت کلسيم و فسفر قابل استفاده جيره بر عملکرد رشد، درصد خاکستر استخوان درشت ني، ابقا کلسيم و فسفر، و برخي از فاکتورهاي خوني در جوجه هاي گوشتي نر بررسي شد. ۵۴۰ قطعه جوجه خروس گوشتي يکروزه از سويه آربور ايکرز پلاس در قالب طرح کاملا تصادفي به صورت فاکتوريل ۳×۳ با ۹ تيمار و ۴ تکرار و ۱۵ قطعه جوجه در هر واحد آزمايشي مورد استفاده قرار گرفت. جوجه ها با سه سطح کلسيم جيره (به ميزان توصيه شده توسط انجمن ملي تحقيقات در سال ۱۹۹۴، ۸۰ درصد ميزان توصيه شده و ۶۰ درصد ميزان توصيه شده) و سه سطح فسفر قابل استفاده جيره (به ميزان توصيه شده توسط انجمن ملي تحقيقات در سال ۱۹۹۴، ۸۰ درصد ميزان توصيه شده و ۶۰ درصد ميزان توصيه شده) از ۷ تا ۴۵ روزگي تغذيه شدند. درصد خاکستر استخوان درشت ني و فاکتورهاي خوني در سن ۲۸ روزگي، افزايش وزن، خوراک مصرفي و ضريب تبديل غذايي در سن ۴۲ روزگي و قابليت هضم مواد مغذي در سن ۴۵ روزگي مورد اندازه گيري قرار گرفت. جيره هاي مورد آزمايش از نظر مقدار انرژي، پروتئين خام و ساير مواد مغذي به جز کلسيم و فسفر قابل دسترس، يکسان بودند. نتايج نشان داد که کاهش سطح کلسيم جيره سبب بهبود افزايش وزن، افزايش مصرف خوراک، کاهش سطح کلسيم سرم، افزايش سطح فسفر سرم، افزايش فعاليت آلکالين فسفاتاز و افزايش قابليت هضم ظاهري کلسيم گرديد (P<0.05) کاهش سطح فسفر قابل دسترس جيره نيز سبب کاهش وزن، کاهش مصرف خوراک، کاهش سطح فسفر سرم، کاهش فعاليت آلکالين فسفاتاز، افزايش قابليت هضم ظاهري فسفر و کاهش خاکستر استخوان گرديد (P<0.05) در کل دوره آزمايشي، ضريب تبديل غذايي توسط سطوح مختلف کلسيم و جيره غذايي تحت تاثير قرار نگرفت. اثرات متقابل سطوح مختلف کلسيم و فسفر قابل دسترس روي وزن زنده، مصرف خوراک، قابليت هضم ظاهري کلسيم و فسفر، کلسيم و فسفر سرم، فعاليت آلکالين فسفاتاز و خاکستر درشت ني معني دار بود (P<0.05) بر اساس نتايج اين آزمايش مي توان نتيجه گيري نمود که سطوح کلسيم پيشنهاد شده توسط انجمن ملي تحقيقات در سال ۱۹۹۴ براي جوجه هاي گوشتي امروزي اضافي است، اما سطوح فسفر قابل دسترس توصيه شده در دوره هاي مختلف، کافي به نظر مي رسد.