مقاله اثرات استفاده از پودر آب پنير بر عملکرد جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در علوم كشاورزي ايران از صفحه ۱۰۰۷ تا ۱۰۱۴ منتشر شده است.
نام: اثرات استفاده از پودر آب پنير بر عملکرد جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه گوشتي
مقاله پودر آب پنير
مقاله فراسنجه هاي خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: سميع عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شحنه احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور تعيين اثر پودر آب پنير بر اضافه وزن، مصرف خوراک، ضريب تبديل غذايي، صفات لاشه و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي انجام شد. ۲۴۰ قطعه جوجه گ وشتي يکروزه از نژاد راس (نر و ماده) بطور تصادفي به سه گروه تغذيه اي تقسيم و به مدت ۴۲ روز جيره شاهد، شاهد بعلاوه۲  درصد آب پنير و شاهد بعلاوه ۴ درصد پودر آب پنير دريافت کردند. اضافه وزن بدن در دوره رشد بطور معني داري تحت تاثير جيره حاوي ۴% پودر آب پنير قرار گرفت و جوجه هاي تغذيه شده با اين جيره بطور معني داري اضافه وزن بيشتري نسبت به گروه شاهد پيدا کردند (P<0.05). اما در افزايش وزن کل دوره، اختلاف معني داري بين تيمارهاي سه گانه وجود نداشت. ضريب تبديل غذايي در گروهي که جيره با ۴% پودر آب پنير مصرف کرده بودند، بطور معني داري (P<0.05)، در کل دوره پايين تر از تيمارهاي ديگر بود. در مورد فراسنجه هاي خون و صفات لاشه هيچگونه اختلاف معني داري بين تيمارهاي سه گانه وجود نداشت.