سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رامین ایرانی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس و سرپرست موسسه تحقیقات خاک و آب
محمدجواد عابدی – استاد و مدیر گروه آبیاری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران
اشرف السادات سجادی – استاد پژوهش سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

سوپرفسفات تریپل و درصد خلوص فسفر در نمونه خاک فسفات مصرفی T4 = فسفر از منبع خاک فسفات + گوگرد(گوگرد به میزان ۳۳/۳ درصد وزن خاک فسفر مصرفی معادل ۶۵/۴ کیلوگرم در هکتار) T5 = فسفر از منبع خاک فسفات + ماده آلی(ماده آلی به میزان ۲۶/۷ درصد وزن خاک فسفات مصرفی معادل ۵۲/۴ کیلوگرم در هگتار از منبع کود دامی)، T6 = فسفر از منبع خاک فسفات + گوگرد + ماده آلی. در بخش دیگری از این تحقیق، آزمایش جداگانه ای با استفاده از ایزوتوپ رادیواکتیو فسفر (۳۳P) در شاریط گلخانه ای به منظور استفاده از فسفر نشان دار با همان ترکیب تیماری مورداشاره اجرا گردید. پس از اندازه گیری میزان تابش پرتوهای بتا در نمونه ها، نسبت به محاسبه ضرائب Pdff (درصد جذب فسفر از منبع تیمار) و Pdfs (درصد جذب فسفر از منبع خاک) اقدام گردید.