مقاله اثرات افزايش انرژي جيره با استفاده از چربي هاي مختلف بر فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم دامي از صفحه ۹۹ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: اثرات افزايش انرژي جيره با استفاده از چربي هاي مختلف بر فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انرژي
مقاله چربي
مقاله جوجه گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت پور توحيد
جناب آقای / سرکار خانم: ناظر‌عدل كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم نژاد يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: ماهري سيس ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: اقدم شهريار حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي اثر افزايش نسبت انرژي به پروتيين و ساير مواد مغذي جيره با استفاده از چربي هاي مختلف روي پارامترهاي بيوشيميايي خون جوجه هاي گوشتي به انجام رسيد. تعداد ۲۱۰ قطعه جوجه گوشتي نر يک روزه از سويه کاب ۵۰۰ در ۲۱ عدد قفس زميني مستقر شدند. در اين آزمايش چربي پيه، روغن سويا و روغن مرغ هر کدام در دو سطح ۴ و ۸ درصد، به جيره پايه اي که قبلا بر اساس توصيه هاي انجمن تحقيقات ملي (,۱۹۹۴ NRC) بالانس شده بود، افزوده شدند و هفت نوع جيره با سطوح انرژي و پروتيين مختلف در مراحل رشد و پاياني به صورت مصرف آزاد در اختيار پرنده ها قرار گرفتند. در سنين ۳۵ و ۴۹ روزگي در زمان هاي يکسان و حالت ناشتا، نمونه هاي خون از وريد بال اخذ شدند و پس از سانتري فيوژ کردن، سرم ها با استفاده از کيت هاي تجاري (پارس آزمون) براي اندازه گيري پارامترهاي بيوشيميايي به وسيله سيستم اتوآناليزور (آلسيون ۳۰۰) آناليز شدند. غلظت هاي سرمي گلوکز، کلسترول تام، تري گليسريدها، ليپوپروتيين هاي با چگالي بالا، ليپوپروتيين هاي با چگالي پايين، ليپوپروتيين هاي با چگالي خيلي پايين، پروتيين تام، آلبومين و نسبت آلبومين گلوبولين در بين ترکيبات تيماري جيره تفاوت معني داري نداشتند. غلظت هاي ليپوپروتيين با چگالي پايين، پروتيين تام، آلبومين و شاخص  LDL /HDL از روز ۳۵ تا ۴۹ روزگي افزايش معني داري نشان دادند (P>0.01). در حالي که غلظت کلسترول سرم در همان فاصله زماني کاهش يافت (P>0.05). با افزايش سطح چربي جيره از ۴ به ۸ درصد سطح کلسترول تام افزايش معني دار نشان داد (P>0.05). مي توان نتيجه گرفت که جوجه هاي گوشتي، احتمالا به سبب داشتن برخي سيستم هاي مقاومت کننده فيزيولوژيکي مانند جبران اضافي و تنظيم کاهشي آنزيم ليپوپروتئين ليپاز، حيوانات مقاومي در برابر مضرات استفاده از جيره هاي حاوي مقادير زياد چربي مي باشند. عدم وجود تلفات در گله به سبب بروز عوارض مربوط به افزايش مقدار مصرف چربي ها مانند سندرم هاي آسيت، مرگ ناگهاني و غيره نيز احتمالا مويد اين مساله باشد.