سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمد شریفی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شیراز، ایران
لیلا حسنی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، مدرس مدعو دانشگا پیام نور مرکز محمودآباد و کارشناس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، ایران
مجتبی منوچهری – کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه شیراز و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور واحد سپیدان، ایران

چکیده:
بهبود بهره وری یکی از مهمترین عوامل در توسعه اقتصادی یک کشور به شمار می رود. تسریع در این روند، تأثیر مهمی در بهبود رقابت بین المللی یک کشور دارد. در این تحقیق با استفاده از الگوی پانل دیتا به بررسی اثر جریانات ۱۳۸۶-۱۳۷۶ می پردازیم. ابتدا از الگوی سولو استفاده کرده و بهره وری کل بنگاهها برآورد می گردد و در مرحله بعد تأثیر جریان تجاری و میزان سرمایه گذاری بنگاه ها در بخش تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید بررسی شده است. نتایج تخمین الگوی پانل با روش اثرات ثابت نشان می دهد که متغیرهای جریان تجاری و سرمایه گذاری بنگاه در بخش تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر بهتره وری کل عوامل داشته است. علاوه بر این متغیرهای جریان تجاری و سرمایه گذاری بنگاه در بخش تحقیق و توسعه نیز بترتیب بیشترین تأثیر را بر بهره وری کل عوامل بنگاه ها داشته اند، به عبارت دیگر، هر چه سهم بنگاه iام در میان بنگاه های دیگر بیشتر و میزان سرمایه گذاری که بنگاه جهت امر تحقیق و توسعه انجام میدهد بیشتر باشد، بهتره وری بنگاه بیشتر و آن بنگاه موفق تر خواهد بود.