مقاله اثرات الکتروفيزيولوژيک وابسته به سرعت زعفران (.Crocus sativus L) بر روي پتانسيل عمل ميداني خارج سلولي قلب جدا شده خرگوش در شرايط برون تني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۴۸ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: اثرات الکتروفيزيولوژيک وابسته به سرعت زعفران (.Crocus sativus L) بر روي پتانسيل عمل ميداني خارج سلولي قلب جدا شده خرگوش در شرايط برون تني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گره دهليزي – بطني
مقاله فيبريلاسيون دهليزي
مقاله عصاره هيدروالكلي زعفران
مقاله آريتمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوري وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نايب پور سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پورابوك منا
جناب آقای / سرکار خانم: بداغ آبادي فخري
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيزي شيما
جناب آقای / سرکار خانم: مهيمني حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گياهان دارويي به علت سهولت دسترسي، کاهش عوارض جانبي و قيمت مناسب به عنوان جاگزين هاي شايسته داروهاي سنتتيک همواره مورد توجه بوده اند. مواد بيولوژيک با منشاء گياهي يک شاخه اصلي از فارماکوتراپي مدرن بيماري هاي قلبي و عروقي را شامل مي شود.
هدف: هدف از تحقيق حاضر تعيين نقش ضد آريتمي عصاره هيدرو الکلي زعفران در مدل گره دهليزي – بطني ايزوله خرگوش نر مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه از خرگوش هاي نر نيوزلندي (۲-۱٫۵ كيلوگرم) استفاده شد. پروتکل هاي تحريکي (زمان ريكاوري، زمان ونكباخ، فيبريلاسيون دهليزي و ناحيه پنهان) براي بررسي خواص الکترو فيزيولوژيک گره استفاده شد (N=25). کليه پروتکل هاي تحريکي در حضور و عدم حضور عصاره (۵۴ و ۱۰۸ ميلي گرم در ليتر) تکرار شد. تمام نتايج به صورت ميانگين ± خطاي استاندارد گزارش شده است.
نتايج: بعد از اضافه نمودن عصاره ، روند افزايشي در زمان ونكباخ مشاهده شد به طوري كه ميزان آن از ۱۴۱±۴٫۷ در حالت کنترل به ۱۶۵٫۹±۶٫۷ ميلي ثانيه در غلظت بالاي عصاره افزايش معني داري يافت (P<0.05). اثرات عصاره بر روي خواص گره در طول اجراي پروتکل فيبريلاسيون دهليزي به صورت افزايش غيرمعني دار ميانگين هيس هاي متوالي و تعداد حذف گره اي ظاهر شد. اين در حالي بود كه عصاره زعفران در غلظت بالا سبب افزايش معني دار ناحيه پنهان از ۱۰±۵٫۵ ميلي ثانيه به ۲۳٫۶±۷٫۴ ميلي ثانيه شد (P<0.05).
نتيجه گيري: عصاره هيدروالكلي زعفران مي تواند سبب افزايش معني دار ناحيه پنهان در يك مدل وابسته به سرعت شود كه روند فوق، سبب افزايش نقش محافظتي زعفران در برابر مدل فيبريلاسيون دهليزي شبيه سازي شده تصادفي نشد.