مقاله اثرات امبريوتوکسيک ارسنيت سديم در القاي پروتئين استرس در مدل تخم مرغ جنين دار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: اثرات امبريوتوکسيک ارسنيت سديم در القاي پروتئين استرس در مدل تخم مرغ جنين دار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارسنيت سديم
مقاله پروتئين استرس
مقاله تخم مرغ جنين دار
مقاله ناقص الخلقه زايي
مقاله کربونيل
مقاله تيول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهام زاده هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: سالارآملي جميله
جناب آقای / سرکار خانم: برين عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صديق آرا پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: علي اصفهاني طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آرسنيک يکي از مهمترين سموم محيطي رايج ميباشد. مواجهه طولاني مدت با آرسنيک منجر به افزايش وقوع بيماريهاي پوستي، انواع سرطان ها، بيماريهاي عروقي، آسيب اعصاب محيطي و ديابت ميشود. آرسنيک يکي از بزرگترين القا کننده هاي پروتئين استرس در چندين ارگان و سيستم مي باشد. از شاخص هاي حساس و اصلي در پيگيري پروتئين استرس ارزيابي گروههاي کربونيل و تيول پروتئين ها ميباشد. لذا جهت ارزيابي پروتئين استرس در نتيجه مواجهه با ارسنيت سديم در مدل تخم مرغ جنين دار، گروه کربونيل و گروه تيول پروتئين ها انداره گيري شد.
مواد و روش ها: ۳۶ عدد تخم مرغ جنين دار در روز چهارم دوره انکوباسيون مورد آزمايش نوربيني قرار گرفتند و بعد از اطمينان از زنده بودن جنين، مقدار ۰٫۵ ميلي ليتر از غلظت هاي ppm 0.5 و ppm 0.1 ارسنيت سديم به کيسه زرده دو گروه ۱۲ تايي از تخم مرغها تزريق گرديد. به گروه کنترل که شامل ۱۲ تخم مرغ ديگر بود نيز ۰٫۵ ميلي ليتر از سرم فيزيولوژي تزريق شد. در روز بيستم دوره انکوباسيون، جنين ها خارج شده و از لحاظ ناقص الخلقه زايي و جراحات خارجي مورد بررسي قرار گرفتند. سپس ۱ ميلي ليتراز خون جنين ها جهت ارزيابي گروه تيول و کربونيل (بررسي فرايند پروتئين استرس) مورد استفاده قرار گرفت. آناليز داده ها با نرم افزار SPSS (ويرايش ۱۶) و آزمون ANOVA و تست تکميلي Tukey انجام شد. اين مطالعه برگرفته از پايان نامه دانشجويي ميباشد.
يافته ها: ميانگين گروه کربونيل پروتئين در گروه هاي مواجهه شده با ارسنيت سديم در گروه ppm 0.1 حدود ۰٫۸۳۵ و در گروه ppm 0.5 حدود ۰٫۸۴۴ و گروه کنترل ۸۰۴/۰ بود و اين افزايش علاوه بر معني دار بودن، رابطه مستقيم با دوز نيز داشت. اما ميانگين گروه تيول پروتئين در گروه هاي مواجهه شده با ارسنيت سديم در گروه  ppm 0.1حدود ۰٫۰۵۳ و در گروه  ppm 0.5 حدود ۰٫۰۱۴ و گروه کنترل ۰٫۰۵۴ بود و اين کاهش علاوه بر معنيدار بودن، رابطه مستقيم با دوز تزريق نيز داشت.
بحث و نتيجه گيري: تغييرات گروه کربونيل و تيول پروتئين در سرم جنين هاي مواجهه يافته با ارسنيت سديم، سميت جنيني اين عامل را در دوزهاي مورد مطالعه، با القاي پروتئين استرس، در جنين جوجه، نشان ميدهد.