مقاله اثرات اندازه بذر و ارتفاع رويشگاه بر جوانه زني، بنيه بذر و ويژگي هاي ظاهري نونهال هاي بلندمازو (.Quercus castaneifolia C. A. Mey) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۸۱ تا ۳۹۶ منتشر شده است.
نام: اثرات اندازه بذر و ارتفاع رويشگاه بر جوانه زني، بنيه بذر و ويژگي هاي ظاهري نونهال هاي بلندمازو (.Quercus castaneifolia C. A. Mey)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلندمازو
مقاله مبدا بذر
مقاله اندازه بذر
مقاله جوانه زني
مقاله بنيه بذر (Vigor)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي عرب عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طبري كوچكسرايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اسپهبدي كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سيدغلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثرات اندازه بذر و ارتفاع رويشگاه روي جوانه زني و ويژگي هاي بنيه بذر بلندمازو (Quercus castaneifolia) در شرايط آزمايشگاه بررسي شد. براي اين منظور بذرها جمع آوري شده از سه مبدا مختلف جنگل لوه – شمال شرق ايران – با ارتفاع از سطح درياي ۴۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۶۰۰ متر، پس از طبقه بندي به سه طبقه وزني سبك، متوسط و سنگين، با بهره گيري از طرح فاکتوريل کاملا تصادفي با ۴ تکرار، به مدت ۴۰ روز در شرايط بهينه رشد و نمو (۸ ساعت روشنايي با دماي ۳۰oC و ۱۶ ساعت تاريکي با دماي ۲۰oC) قرار گرفتند. هر دو روز يك بار شمار بذرهاي جوانه زده و ويژگي هاي نونهال هاي بدست آمده مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آشكار ساخت كه ميانگين نرخ جوانه زني بذرها در همه مبداها و طبقه هاي وزني بالا و از ۸۰ تا ۹۹ درصد متفاوت بود. اندازه و مبدا بذر اثرات معني داري بر جوانه زني و ويژگي هاي بنيه بذر بلندمازو داشتند (P<0.05) طوري که همواره با کاهش ارتفاع از سطح دريا و افزايش وزن خشك بذر، شاخص بنيه بذرها و ميزان وزن خشک ريشه چه و گياهچه نونهال هاي سبز شده افزايش يافت. همچنين، بذرهاي درشت ارتفاعات پايين از نرخ جوانه زني و بنيه بيشتري در مقايسه با ديگر بذرها برخوردار بودند. به طور کلي، يافته هاي اين پژوهش مي تواند همچنين لزوم توجه به ارتفاع از سطح درياي مبدا بذر و اندازه بذر را در عمليات جنگل كاري با بذر و پرورش نهال بلندمازو مورد تاکيد قرار دهد. ادامه چنين بررسي هايي با كاشت اندازه هاي متفاوت بذر در مبداهاي ارتفاعي مختلف، مي تواند چگونگي اثرات وزن بذر بر استقرار نهال بلندمازو را با دقت بيشتري مشخص ساخته و اندازه مناسب بذر براي كاشت در هر يك از مبدا ها را تعيين نمايد.