سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدهی
حمید نیازمند – دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدهی مهندسی
پیمان باشی شهابی – دانشجوی دکترا دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

عبور سیم راهنما ۱ از میان رگهای تنگ شده، سبب میگردد تا الگوها و مشخصههای جریان، از قبیل پروفیلهای سرعت، تنشهای برشی دیواره و به خصوص گردیان فشار متوسط که محاسبهی آن برای ارزیابی میزان موفقیت آنژیوپلاستی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است، تغییر کنند. در این تحقیق مشخصههای جریان با حل عددی هندسهای از رگ تنگشده که منطبق بر شرایط واقعی است، بدست آمده و ارائه شدهاند. روش عددی مورد استفاده بر مبنای حجم کنترل است. رفتار جریانی خون با استفاده از مدل غیر نیوتونی کارئو ۲ مدل سازی شده و فرض بر این است که دیوارهی رگ صلب باشد. میدان جریان در ناحیهی گلوگاه تنگشدگی در طّی سیکل قلبی ۳ مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات تنش برشی دیواره و اُفت فشار در طول رگ، برای دبیهای مختلف ترسیم شدهاند. نتایج حاکی از آن است که حضور سیم راهنما سبب تغییرات چشمگیری در اُفت فشار متوسط میگردد