مقاله اثرات ايمونومدولاتوري و ضدتوموري اسانس زيره سبز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۲۲ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: اثرات ايمونومدولاتوري و ضدتوموري اسانس زيره سبز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي تومور
مقاله زيره سبز
مقاله ماکروفاژ
مقاله آزمون توانايي احيا ۳-(۴ و ۵ دي متيل تترازول-۲-يل) ۲ و ۵ دي فنيل تترازوليوم برومايد
مقاله نيتريک اکسايد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني ندا
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: پورفتح اله علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استفاده صحيح از گياه زيره سبز همچنين يافتن کاربردهاي مختلف براي آن در طب و صنعت نيازمند شناخت عملکردهاي مشخص تر اين گياه دارويي مي باشد. در اين مطالعه به تعيين اثر اسانس اين گياه بر روي ماکروفاژها و همچنين رده سلول هاي توموري مي پردازيم.
مواد و روش ها: در طي يک مطالعه تجربي – آزمايشگاهي اسانس زيره سبز از ميوه آن تخليص شد و در غلظت هاي مختلف بر روي ماکروفاژهاي صفاقي و ماکروفاژهاي فعال شده با ليپوپلي ساکاريد اثر داده شد. آزمون توانايي احيا ۳- (۴ و ۵ دي متيل تترازول  -2- يل) ۲ و ۵ دي فنيل تترازوليوم برومايد براي بررسي ميزان بقا ماکروفاژها انجام گرفت و ميزان توليد نيتريک اکسايد در سوپ رويي کشت با معرف گريس سنجيده شد. رده سلولي فيبروسارکوماي موشي WEHI-164 در مجاورت با غلظت هاي مختلف اسانس زيره سبز کشت داده شد و ميزان سيتوتوکسيسيته با آزمون توانايي احيا بررسي گرديد.
يافته ها: ميزان بقا ماکروفاژها همچنين ميزان توليد نيتريک اکسايد در غلظت هاي ۵۰ و ۵۰۰ ميکروگرم در ميلي ليتر از اسانس زيره سبز کمتر از گروه کنترل بود (P<0.001). آزمون توانايي احيا نشان داد که اسانس زيره سبز در غلظت هاي ۵۰ و ۵۰۰ ميکروگرم در ميلي ليتر موجب مهار مشخص سلول هاي توموري مي گردد (p<0.001).
نتيجه گيري: اسانس زيره سبز با داشتن خواص ايمونومدولاتوري مي تواند در بسياري از بيماري هاي التهابي و ايمونولوژيک همچنين به عنوان يک عامل در درمان تومورها و يا به صورت داروي کمکي به کار گرفته شود.