مقاله اثرات بازدارنده عصاره آبي اسپند (.Peganum harmala L) بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه هاي خرفه (.Portulaca oleracea L) و سلمه تره (.Chenopodium album L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۱۱۶ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: اثرات بازدارنده عصاره آبي اسپند (.Peganum harmala L) بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه هاي خرفه (.Portulaca oleracea L) و سلمه تره (.Chenopodium album L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتي
مقاله جوانه زني
مقاله اسپند
مقاله سلمه تره
مقاله خرفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي بادي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي حشمت
جناب آقای / سرکار خانم: شمس هدي
جناب آقای / سرکار خانم: كيان يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني مشكاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيف سهندي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسي خصوصيات آللوپاتيک گياهان، يکي از راهکارهاي اکولوژيکي و بيولوژيکي جديد است که مي تواند منجر به کشف علف کش هاي زيستي و بازدارنده هاي رشد شود.
هدف: بررسي اثر آللوپاتيک عصاره آبي اسپند  بر جوانه زني بذور و رشد گياهچه هاي سلمه تره و خرفه.
روش بررسي: عصاره هاي آبي اندام هاي مختلف گياه اسپند شامل ريشه، ساقه، برگ و کپسول در غلظت هاي صفر (آب مقطر)، ۱ ،۵ ،۱۰  و ۱۵ درصد به صورت آزمايش فاکتوريل و در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار به كار برده شد.
نتايج: نتايج نشان داد که عصاره اندام هاي اسپند بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه هر دو گونه تاثير منفي داشت به طوري که با افزايش غلظت عصاره آبي، جوانه زني و رشد گياهچه در آنها به طور معني داري کاهش يافت. عصاره اندام هاي مختلف اسپند، اثرات بازدارندگي متفاوتي بر جوانه زني و رشد گياهچه دو گياه مذکور نشان دادند و عصاره كپسول داراي بيشترين اثر بازدارندگي بود. كمترين ميزان جوانه زني بذر و رشد گياهچه در عصاره كپسول با غلظت ۱۵ درصد مشاهده شد. همچنين گياهچه خرفه حساسيت بيشتري نسبت به گياهچه سلمه تره در برابر اثرات بازدارنده عصاره اسپند داشت
.
نتيجه گيري: عصاره آبي اندام هاي مختلف گياه اسپند بر جوانه زني بذور و رشد گياهچه هاي خرفه و سلمه تره اثر بازدارندگي داشته است. همچنين بيشترين اثر بازدارندگي مربوط به عصاره کپسول مي باشد.