سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مژگان یگانه – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
مجید افیونی – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان
یحیی رضایی نژاد – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

لجن فاضلاب به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی از عناصر غذائی و مواد آلی و ارزانی قیمت، امروزه به طور وسیعی به عنوان کود ویا اصلاح کنندة وی ژگی های فیزیکی خاک مورد استفاده قرار می گیرد. از آن جائی که لجن فاضلاب حاوی مقادیر زیادی فلزات سنگین می باشد، لذا کاربرد آن احتمال جذب فلزات سنگین توسط گیاهان و آلودگی آب های زیرزمینی و ورود به زنجیرة غذائی انسان را مطرحمی کند [ ۳ و ۴]. مطالعات زیادی افزایش غلظت کل و قابل جذب فلزات سنگین را در اثر کاربرد لجن فاضلاب گزارش کرده اند [ ۵ ٣] هدف ،. از انجام این پژوهش بررسی اثر کاربرد لجن فاضلاب بر قابلیت جذب و حرکت فلزات سنگین در پروفیل خاک م یباشد.