مقاله اثرات برخي صفات ثانويه جنسي روي خصوصيات زيستي مايع مني در ماهي سفيد Rutilus frisii kutum kamensky 1901 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۸ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: اثرات برخي صفات ثانويه جنسي روي خصوصيات زيستي مايع مني در ماهي سفيد Rutilus frisii kutum kamensky 1901
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توبركول هاي جنسي
مقاله خصوصيات زيستي مايع مني
مقاله ماهي سفيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تكه شارمين
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به منظور بررسي اثرات برخي صفات ثانويه جنسي (توبركول هاي روي سر و بدن) روي خصوصيات زيستي مايع مني صورت گرفت. در اين مطالعه ماهيان برحسب تعداد توبركول روي سر به ۳ تيمار (تيمار ۱: كمتر از ۱۱۰، تيمار ۲: ۱۳۵-۱۱۰ و تيمار ۳: بيشتر از ۱۳۵ عدد) تقسيم گرديد. طول دوره تحرك و درصد اسپرم هاي متحرك و پتاسيم پلاسماي سمينال در ۳ تيمار اختلاف معني داري (p<0.01) داشت. اما ساير پارامترهاي اسپرم شناختي و بيوشيميايي مايع مني در ۳ تيمار اختلاف معني داري (p>0.05) نداشت. بين توبركول هاي روي سر با پتاسيم پلاسماي سمينال و پارامترهاي حركتي اسپرم ارتباط مثبت و معني دار (p<0.01) و با اسپرماتوكريت، حجم اسپرم دهي و pH ارتباط مثبت و معني داري وجود داشت (p<0.05). همچنين بين توبركول هاي روي بدن با پتاسيم پلاسماي سمينال ارتباط مثبت و معني داري وجود داشت (p<0.05). اما بين توبركول هاي روي بدن با ساير پارامترهاي اسپرم شناختي و بيوشيميايي مايع مني و بين توبركول هاي روي سر با سديم، كلسيم، منيزيم، گلوكز، پروتئين كل و كلسترول پلاسماي سمينال ارتباط معني داري مشاهده نشد (p>0.05).