سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن پیرمرادیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
علی اصغر شهابی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی سازگاری و انتخاب مناسبترین پایه یا پایه های رویشی سیب برای ارقام تجارتی (گلدن دلیشس، رددلیشس، گلاب کهنز،و گلاب اصفهان)در منطقه سمیرم در این تحقیقسهنوع پایه رویشی شامل :M9 ، M26،و MM106 با پایه بذری مورد مقایسه قرار گرفتند.شاخصهای رشد رویشی شامل رشد شاخ ه فصل جاری ، سطح مقطع عرضی تنه، ارتفاع درخت و گسترش تاج ، مقادیر عناصر برگبر روی ترکیب های پیوندی حاصل از ارقام و پایه های فوق الذکر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این اندازه گیری ها نشان داد که اثرات رقم و پایه بر روی پارامترهای رویشی اندازه گیری شده درختان در سطح ۱ % معنی دار می باشند. مقادیر تمامعناصر غذایی برگ به جزءP ,MgوCu تحت تاثیر نوع رقم و پایهقرار گرفت. اثر متقا بل دو عامل فوق در مورد صفات رویشی به جزء رشد شاخه فصل جاری معنی دار شده ولی عناصر غذایی برگ به جزءN وFe معنی دارد نگردید.