سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حجت اله مظاهری لقب – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
کامران براتی – دانشجوی سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

کشت دو منظوره غلاتی مثل چاودار (Secale cereal) در اواخر زمستان و اوایل بهار به عنوان یک استرا تژی در جهت رفع کمبود علوفه حائز اهمیت است . به منظور بر رسی بهترین زمان برداشت علوفه و تعیین بهترین رقم چاودار ، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی ٤ تکراره به کار گرفته شد . ارقام چاودار شامل دا نکو و استراتوس کایا در سه سطح برداشت ، یک سطح بدون برداشت به عنوان شاهد و دو سطح دیگر شامل برداشت در مرحله ساقه رفتن و برداشت در مرحله پنجه رفتن بود ، مطالعه شدند . سطحبرگ، عملکرد علوفه ، کاه و عمل کرد دانه مورد مطالعه قرار گرفتند . ارقام از نظر عملکرد دانه با هم تفاوت داشتند . مراحل برداشت روی عملکرد علوفه اثر معنی داری نداشت . برداشت در اوایل پنجه زنی بر کاهشعملکرد دانه تاثیر معنی داری داشت . فقط عمل کرد دانه تحت تاثیر اثر متقابل رقم× برداشت قرار گرفت با این حال ، هیچ گو نه اثر متقابلی روی صفات دیگر وجود نداشت . چاودار رقم استراتوس کایا به دلیل برتری عمل کرد دانه و داشتن پروتئین بالاتر نسبت به رقم دانک و قابل توصیه برای منطقه همدان میباشد